fbpx

reo instrukcje inspiracjeBywało, że brak wyraźnego podziału obowiązków sprawiał, iż nikt nie poczuł się wezwany do zrobienia czegoś, a innym razem trudziło się wiele osób powielając tą samą pracę. Często powodowało to wiele napięć i źle wpływało na posługę wszystkich. 

Dlatego w podręczniku dla prowadzących REO znajdziecie uwagi i rady, różne odkrycia i praktyczne wnioski, do których doszliśmy analizując nasze błędy, pomyłki i niedociągnięcia. Na 218 stronach zostały spisane wszystkie razem: te organizacyjne dla całej ekipy, i te specjalne przeznaczone tylko dla głoszących katechezy oraz inne dla animatorów grup.

Fragment książki: Instrukcje i inspiracje - Podręcznik dla prowadzących (zobacz w sklepie)

DZIEŁO BOGA nie może powstać bez Boga! 
To nie my ludzie – ekipa prowadząca rekolekcje – dokonujemy odnowy wiary w życiu uczestników, lecz czyni to Duch Święty – Bóg.

 

W jaki sposób poznajemy dzieło Boga?
Całe seminarium jest dziełem Boga, a nie naszym, dlatego od początku do końca (i przez cały czas trwania rekolekcji) stale pytamy Pana:, „Co chcesz czynić Boże? Jak mamy przygotować Ci drogę?”

Zaczynamy od MODLITWY ROZEZNAJĄCEJ STAŁE ELEMENTY seminarium. W TEN SPOSÓB – dowiadujemy się:

■ KOGO z naszej wspólnoty Bóg wybrał do posługi podczas REO – pytamy o to najpierw przez rozeznanie egzystencjalne (nie może być w ekipie osób, które same nie mają doświadczenia chrztu w Duchu Świętym i nie mają żywej wiary). Jeżeli brakuje nam posługujących wołajmy do Pana, aby wskazał nam, jaką inną wspólnotę mamy prosić o pomoc.

■ KIEDY i GDZIE będą odbywać się spotkania z Bogiem. BÓG wskaże nam miejsce i czas – pytamy o to!

■ KOGO mamy zapraszać do uczestnictwa i JAK ma wyglądać i brzmieć zaproszenie na plakatach, ulotkach, w Internecie. BÓG da nam obraz i słowo, przez które chce wezwać ludzi do przyjścia – pytamy Go o to!

■ JAKIE konkretnie zadania BÓG powierza poszczególnym osobom z ekipy (np.: odpowiedzialny za całość, posługa muzyczna, techniczna, organizacyjna, animator główny, animator pomocniczy itd.) BÓG wie, kto będzie mógł to zadanie wypełnić, bo zna nas i wie, co dzieje się w tym momencie naszego życia, (także rzeczy, o których my nie mamy jeszcze pojęcia) – pytamy Go o podział naszych zadań, bo REO to Jego dzieło, a nie nasze.

■ KOGO zaprosić do głoszenia katechez, JAKIE przygotować pomoce multimedialne, celebracje, świętowania – agape.

Pytamy o to wszystko z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem REO, a potem na bieżąco przygotowując każde kolejne spotkanie.

Co to znaczy, że pytamy Boga?
MODLIMY SIĘ RAZEM i słuchamy siebie nawzajem – każdy może 
coś wnieść, ponieważ mamy różne sposoby patrzenia i myślenia, talenty i doświadczenie.

Pierwsze jest rozeznanie egzystencjalne, rozumowe, praktyczne, nastawione na dobro uczestników, (a nie naszą wygodę!) Przekonanie, że coś będzie nam łatwiej zrobić „w taki sposób”, jest zwykle pułapką złego ducha.

Nie uciekamy przed trudem. Kiedy pojawiają się trudności robimy 
lectio divina, aby Bóg dał nam zrozumienie naszej sytuacji, pokazał, co
jest przeszkodą w nas, czego się obawiamy, co nas blokuje. A kiedy już wiemy, to stajemy do modlitwy (oratio), aby Duch Święty usunął nasz
lęk, dał nam odwagę i gorliwość, rozpalił w nas żarliwość w głoszeniu Bożego Królestwa, napełnił miłością do ludzi, których nie znamy (On ich zna!). Tylko ludzie pełni Ducha Świętego (namaszczeni) mogą być światłem i solą dla innych, obudzić w nich pragnienie nowego życia.

Nie nakłaniajmy do tej posługi osób, które „nie chcą iść na wojnę” – lepiej niech będzie nas mniej, ale zaangażowanych i trwających w decyzji niż wielu niepewnych (wojsko Gedeona). Zapraszajmy do współpracy tych, którzy rozumieją, że warto podjąć każdy trud, aby wyrwać z niewoli zła (grzechu, śmierci duchowej, wegetacji w doczesności) choćby tylko jednego człowieka.

Wiele jest takich ludzi, którzy doświadczyli już łaski i rozpoczęli nowe życie – duchowe, a teraz wytrwale walczą z pokusami, bo pragną pełni zbawienia. Jednak często skupieni są przede wszystkim na sobie i swoich najbliższych (na rodzinie), ponieważ tak odczytują dziś swoje powołanie. Pozwólmy im iść za głosem własnego sumienia, wzrastać i dojrzewać do podjęcia później innych dzieł.

Głosić Ewangelię nieznajomym mogą tylko uczniowie Jezusa już przygotowani, gotowi „szukać owiec zaginionych”, gdyż do tego są namaszczeni Duchem Świętym i posłani. Oni wiedzą, że po ludzku nie da się w żaden sposób wykrzesać życia duchowego z nikogo, że tu trzeba cudu! Trzeba Boga, łaski, daru Ducha Świętego!

Dlatego nie polegają oni na sobie, ale na Obecności Boga, której doświadczają, z którym rozmawiają, którego o wszystko proszą (o miłość, otwartość, radość, wolność, prawdę, odwagę) i którego ponad wszystko kochają i są gotowi dla Niego na trud, straty, wyśmianie, cierpienie...

Rozeznanie egzystencjalne, (rozumowe, praktyczne) to nasze 
rozmowy na temat zaangażowania się w konkretne dzieło Boga. Jest
to oszacowanie „kosztów” (czasu, wysiłku, pieniędzy itp.) czy zdołam „skończyć budowę wieży”, albo „zwyciężyć wroga”. Zbadanie swojej gotowości by „uczynić wszystko cokolwiek Jezus nam powie”. Priorytetem jest działanie nastawione na dobro uczestników, a nie naszą wygodę! Nasza postawa wyraźnie pokazuje, kto już jest, a kto nie jest jeszcze gotowy, by głosić innym Królestwo Miłości.

Następnie podejmujemy rozeznanie prorockie – modlimy się 
o ŚWIATŁO Ducha Świętego, aby poznać to, czego Bóg przez rozum
nam nie przekazał, ponieważ dotyczy to ukrytych dziś przeszkód czy wydarzeń. Znowu słuchamy każdej osoby, każdego natchnienia Ducha Świętego dzieląc się tym, co każdy „usłyszał” (słowo), bądź „zobaczył” (obrazy), a także „poczuł” (natchnienia, przekonania).

Warunkiem dobrego rozeznania egzystencjalnego i prorockiego jest:
■ świadomość Obecności Boga Wszechmogącego i stanięcie przed Nim w postawie słabego stworzenia z „pustymi rękami”, aby wszystko otrzymać od Boga, który powołuje nas do współpracy z Duchem Świętym

■ jedność ekipy w pragnieniu zbawienia dla tych, do których Bóg nas posłał (Flp2), w Duchu Chrystusa, bez szukania swojej chwały, podziwu w oczach ludzi, uznania itp.

■ stan łaski uświęcającej każdej osoby (inaczej do głosu dojdzie inny duch: lenistwa, pychy, pogoni za cudownościami, iluzji, rywalizacji, lęku, obaw, itp.)

Jak przygotowujemy się do prowadzenia REO?
Zawsze rozpoczynamy od modlitwy, prosząc Ducha Świętego 
o namaszczenie do danej posługi i o wszelkie dary potrzebne do wypełnienia powierzonego nam zadania jak najlepiej. Kluczowe jest trwanie w łasce uświęcającej każdej osoby należącej do ekipy, ponieważ tylko wtedy jesteśmy wrażliwi na Boże natchnienia i mamy szansę zachować jedność w zespole posługujących.

Bardzo ważna jest dobra komunikacja w ekipie, otwartość na 
wszelkie uwagi, a dotyczy to szczególnie etapu przygotowań. Cały zespół prowadzący REO powinien przeanalizować oba podręczniki (przytoczone podręczniki są jedną z wielu propozycji formacyjnych). Następnie, podczas dzielenia się refleksjami na temat zawartych w nich treści, spisać natchnienia i uwagi, które się wam nasuwają, pomysły, co zrobić i jak coś przygotować itd.

Potrzeba czasu na omówienie, przemyślenie i przemodlenie 
wszystkiego, aby odpowiednio wcześnie wykonać pewne czynności
organizacyjne (tabele z tematami spotkań i podziałem pracy, plany głoszenia, listy potrzebnych pomocy multimedialnych itd.). Chodzi
o to, żeby zrobić to na początku, aby potem nic nie odrywało uwagi ekipy od tego, co najważniejsze, czyli od kontaktu z uczestnikami.

Najlepiej zacząć od szukania odpowiedzi na poniższe pytania:


A. Czy robimy zapisy na REO, czyli listę uczestników?

(Czemu ona 
ma służyć? Jakie dane są nam potrzebne i do czego? Kto będzie czuwać nad jej aktualizacją?)

B. Ile tygodni będą trwały REO? (Czy planujemy wyjazd w weekend? Czy na zakończenie będzie świętowanie z Agapą i świadectwami? Jakrozpoczynamy REO – robimy dodatkowe spotkanie wstępne, czy odrazu z katechezą? Jak korzystamy z podręcznika dla uczestnika: Sło-
wo do rozważania w domu poprzedza nauczanie czy je utrwala?)

C. Jak ma wyglądać pojedyncze spotkanie? (Ile czasu trwa całość: ramy godzinowe (od – do), a ile zajmą poszczególne części stałe: modlitwa, katecheza, grupki, itd.? Można przygotować plan ramowy każdego spotkania, co pozwoli wpisać elementy zmienne: celebracje, modlitwy itd.)

A. Lista uczestników

Praktyka pokazuje, że warto w ramach ogłoszeń zachęcać wszystkich do zapisania się na listę uczestników. Już podczas samych przygotowań ma znaczenie to, czy będzie to posługa dla grupy mniejszej: liczącej 15 – 20 osób, średniej: 30 – 60 osób, dużej: 70 – 100 osób czy jeszcze większej. Ma to wpływ na: wielkość i skład ekipy prowadzącej REO, miejsce (pomieszczenie odpowiedniej wielkości dla całej wspólnoty i na czas dzielenia się w małych grupach), organizację: nagłośnienie i media, zakup podręczników itd.

Lista uczestników potrzebna jest także do:
■ ustalenia składu małych grup (Imię i nazwisko i ew. wiek)
■ możliwości kontaktu w nagłych wypadkach (telefon, mail) Np.: gdy trzeba powiadomić o nagłej zmianie miejsca /pory spotkania.Wiele zależy, od tego, dla kogo prowadzone są rekolekcje i kto je prowadzi. Mamy różne doświadczenia z tym związane.

Jedno z nich, to REO, które lubelskie wspólnoty Odnowy prowadzą w ramach przygotowania osób dorosłych do sakramentu bierzmowania, przy Katedrze Lubelskiej. Tutaj wszystko jest jasne, ściśle określone przez Księdza, który jest za to odpowiedzialny. REO trwa 6-7 tygodni. Grupy nie są duże, zwykle liczą od 25 do 45 osób. Kandydaci zgłaszają się na pierwsze spotkanie i podają swoje dane.

Lista uczestników jest konieczna, ponieważ muszą oni dostarczyć konkretne dokumenty (m.in. akt chrztu) i jest stała, zamknięta, a osoby, które chcą dołączyć czekają na następne REO – odbywa się ono cyklicznie, co miesiąc lub co dwa miesiące. Uczestnicy wiedzą, że lista obecności jest sprawdzana na każdym spotkaniu (robią to animatorzy w swoich grupach) i można zostać z niej skreślonym, jeżeli opuści się jakieś spotkanie (bez względu na przyczynę). Zwykle osoba nieobecna na 1-2 spotkaniach musi powtórzyć całe REO z inną grupą – takie są wymogi (minimum) przygotowania do sakramentu. Zdarza się, że ekipa organizuje dodatkowe spotkanie uzupełniające, ale to już zależy od rozeznania sytuacji i możliwości posługujących.

B. Plan ramowy całych rekolekcji

Plan całych rekolekcji, czyli wszystkich spotkań powinien być ustalany i omawiany w ekipie jak najwcześniej, aby KAŻDY członek ekipy mógł potem przygotować te elementy, za które odpowiada. 

Pierwsze i najważniejsze pytanie, na które ekipa prowadząca REO szuka odpowiedzi, na wspólnej modlitwie rozeznającej, brzmi:
1. Ile tygodni będą trwały REO? Możliwości jest wiele.

Najkrótsze REO trwa 7 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, zwykle tego samego dnia tygodnia i o tej samej porze. To oznacza tylko 7 spotkań – każde jest okazją do przepływu Bożej łaski między nami. Ponieważ ilość czasu jest bardzo ograniczona trzeba go jak najlepiej wykorzystać, a to oznacza bardzo precyzyjne przygotowanie wszystkich elementów każdego spotkania.

Twoje konto w Bibliotece Formacji

Nie masz aktywnych subskrypcji

Dostępne subskrypcje

Dostęp do 10 filmów formacyjnych przygotowanych dla uczestników Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego.
Średni czas trwania jednego filmu to ok. 1h 10min.

Dostęp (odczyt) do materiałów formacyjnych przygotowanych na potrzeby Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego. W skład materiałów wchodzi Wstęp do SUW (jak dobrze przeżyć seminarium) oraz rozważania na każdy dzień (10 tyg,) dostosowane do konferencji wideo.

Bezpłatne Internetowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (eREO) - zapisy do 20.01.2021r.

Biblioteka formacji
Miłość zwycięska Człowiek chce wyzwolić się i innych ze zła, ale nie potrafi. Gdy zwalcza zło złem, pojawia się spirala odwetu, nienawiści, która...
Pokora – pycha CZYM JEST POKORA ? Pokora to ukierunkowanie pędu do wielkości. W naturze, którą otrzymaliśmy od Stwórcy, mamy złożony pęd do...
Mija 50 lat od pojawienia się nowych ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. Charyzmaty, o których czytamy w Biblii, zaczęły występować na...
To tytułowe zdanie stało się hasłem reklamowym naszej poradni małżeńskiej. Któregoś dnia jedna z osób przechodzących koło samochodu, na którego...
„Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1) Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn...
Newsy
Drodzy Bracia i Siostry! Życie z Jezusem w mocy Ducha Świętego to przygoda i nieustanne zaproszenie do ,,nowego”, to hasło możemy realizować...
Drodzy Bracia i Siostry! Z narodzeniem Jezusa wiąże się wiele niespodzianek. Maryja osłoniona mocą Najwyższego zaufała Bogu i pozwoliła mu się...
Zapraszamy na wyjątkowe Seminarium przygotowane przez służby CHARIS oraz opracowane na potrzeby naszego kraju przez SESA Polska.
Dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem. transmisję możemy obejrzeć bezpłatnie na https://dobremedia.org
Dzisiaj w Częstochowie miało miejsce spotkanie zespołu inicjującego powstanie Krajowych Służb Komunii CHARIS (CNSC). Spotkaniu przewodniczył bp...