,,Przez Kerygmat Bóg sam przychodzi do człowieka, aby go zbawić. Ponieważ jednak to zbawienie ma charakter apelu miłości skierowanego do wolności człowieka, posiada ono zarazem charakter sądu. W przyjęciu lub odrzuceniu słowa kerygmy decydują się losy człowieka, tu dokonuje się sąd nad nim.” F. Blachnicki, Duszpasterstwo, a kerygma. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ).

Świadectwo to słowne wyrażenie tego, jak Jezus przemienił moje życie. Ma ono charakter przeżyciowy i osobisty. Dlatego składaniu świadectwa towarzyszy wzruszenie i inne emocje, które mają swoją moc przemawiania do serc innych
ludzi. 
Nie należy ukrywać swojego wzruszenia pod maską powagi – nie można dystansować się do własnej wypowiedzi. Kiedy mówimy o konkretnych wydarzeniach to nie są to tylko informacje, lecz o wiele więcej: osobiste przekonanie, szczerość i zaangażowanie emocjonalne. Czytanie z kartki, własnego, ale już zapisanego świadectwa, (by zapanować nad emocjami) świadectwa uporządkowanego, poprawionego stylistycznie, jest tak sztuczne jak reklama. Nie należy też mówić świadectwa w czasie, gdy (z jakiegoś powodu) nosimy w sobie emocje negatywne (rozpacz, ból, smutek). Ludzie szybciej i mocniej odbierają komunikaty niewerbalne i mowa ciała jest dla nich prawdziwsza, bardziej przekonująca niż nasze piękne słowa zapewniające o radości otrzymanej w spotkaniu z Bogiem. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ).

Świadectwo to opowiedzenie tego, jak Jezus przemienił moje życie. Nie prezentujemy żadnych idei czy doktryn, lecz przedstawiamy konkretne wydarzenia, w których doświadczyliśmy wybawienia dzięki interwencji Boga. Podczas gdy o ideach i teoriach ludzie mogą dyskutować, (wszystko może być negowane, nawet istnienie Boga) to świadectwo nie podlega dyskusji – to moje życie i wiem, co się w nim wydarzyło. Moje świadectwo to jedyne, czemu nie da się
zaprzeczyć, bo to moje osobiste doświadczenie zbawienia mnie przez miłującego Boga. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ.

Podobnie jak w innych sprawach, domagających się ustalenia prawdy (np. napadu, wypadku itp.) potrzeba świadków i dowodów, tak i w sprawie dotyczącej naszej wiary w Jezusa Chrystusa, (który żyje i nadal czyni wielkie dzieła) potrzeba świadków, którzy złożą „zeznania”, świadectwo, że Go spotkali i otrzymali od Niego dar – dowód Jego miłości. Świadkiem Chrystusa może być tylko osoba, która rzeczywiście Go spotkała. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ).

Więcej artykułów…