Top Stories

Dixit
To gra słowna, która pozwala wejść w świat wyobraźni: powiedziałabym, że baśniowy, czasem surrealistyczny, piękny. Bazuje na skojarzeniach – każdy gracz ma 6 kart z różnymi ilustracjami, jedna osoba w turze podaje skojarzenie do wybranej przez siebie karty (nie pokazując, którą wybrała), a pozostali gracze wybierają spośród swoich kart tę pasującą do hasła – ich zadaniem jest zgadnąć, która karta jest właściwa. Zasady są banalne, ale ta gra na pewno taka nie jest! Pamiętaj, że Twoje skojarzenie nie może być ani zbyt oczywiste, ani zbyt trudne, ponieważ ma to wpływ na punktowanie.

W ODPOWIEDZI NA PROŚBY LIDERÓW I ANIMATORÓW PUBLIKUJEMY TEKST GOTOWEJ KATECHEZY WSTĘPNEJ

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, nasz Pan! Amen.

Witamy się w imię Jezusa, ponieważ On sam powiedział: „[…] gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,20), a my wiemy, że jest prawdomówny i tak jak obiecał, jest i będzie z nami aż do skończenia świata (por. Mt 28,20b).

Podstawowa prawda nauki katolickiej brzmi: Bóg jest jeden w trzech Osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Osoby Boskie stanowią jedno. Są ze sobą złączone przez wzajemne relacje doskonałej, boskiej miłości. Cała Trójca Święta uczestniczy w kreacji świata oraz człowieka, uczestniczy w świętej historii Izraela obecnej na kartach Starego Testamentu, następnie w wydarzeniu Wcielenia Syna Bożego, który się „poczyna za sprawą Ducha Świętego z Maryi Dziewicy" (Credo), Odkupienia świata oraz powołaniu Kościoła, wspólnoty ludzi wierzących, jako powszechnego sakramentu zbawienia. Bóg-Osoba jest stale obecny w świecie. Zaprasza ludzkość do komunii ze sobą w Eklezji, której drzwi pozostają zawsze otwarte dla każdego.

Od nowego roku dla wygody użytkowników. na naszej stronie  można korzystać z internetowej wersji Zeszytów Odnowy (Zeszyty Extra). Taka propozycja przypadnie do gustu szczególnie tym osobom, które na co dzień biegle poruszają się w świecie komputerów i internetu.

Wsparcie