Zapraszamy do korzystania z noclegów w domach pielgrzyma Arka i Betlejem na terenie sanktuarium. Wyboru noclegów dokonujemy przez formularz zgłoszeniowy. Tam też możemy zamówić wyżywienie.

Poza sanktuarium polecamy pensjonat Turysta, który znajduje się przy rondzie, zapisy we własnym zakresie:

https://meteor-turystyka.pl/turysta-lichen-stary

Inne noclegi w Licheniu dostępne są tu:

https://noclegi.pl/lichen-stary?gclid=CjwKCAiAxJSPBhAoEiwAeO_fP-ZXvyLbmpZrsEYxZxbey04q07P2s-NG_Kug-bAOSNLL4bDASCuMixoCIiEQAvD_BwE

Rekolekcje dla małżeństw będą połączone z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży.

Dzieci zostaną podzielone na 3 grupy: maluchy przedszkolne, dzieci starsze i młodzież. Będą uczestniczyć w programie rekolekcyjnym w swoim grupach wiekowych w innych salach.

Maluchy przedszkolne oraz dzieci młodsze do 10 roku życia będą miały zorganizowane zajęcia w Szkole Podstawowej w Licheniu. 15 min przed rozpoczęciem każdego z bloków rekolekcyjnych pod salą całunu wolontariusze będą odbierać dzieci i zaprowadzą je na zajęcia dla nich. Przyprowadzą je z powrotem na godzinę zakończenia poszczególnych bloków zgodnie z programem. Szkoła znajduje się poza terenem sanktuarium za rondem.

Jeśli chodzi o dzieci najmłodsze, to w zajęciach mogą uczestniczyć tylko te, które nie będą się bały zostać same, chodzą już np. do przedszkola, potrafią się porozumieć i nie będą zaraz płakać, ponieważ zajęcia dla najmłodszych dzieci odbywać się będą w budynku szkoły i przedszkola, który jest oddalony od miejsca spotkań rodziców, czyli trudno będzie biegać z każdym nieprzystosowanym małym dzieckiem do sali całunu, gdzie odbywać się będą rekolekcje. Na rękę mniejszych dzieci rodzice założą opaskę i napiszą na niej numer swojego telefonu (opaski będą do odbioru w recepcji).

Podczas zajęć będą dla dzieci dostępne soki owocowe i woda, gdyby któreś dziecko było na coś uczulone, to proszę to zgłosić.

Dzieci do ok. 3 roku życia zostają z rodzicami w sali całunu.

Dzieci w wieku 11-18 zostaną podzielone na dwie grupy (młodsze i starsze). Rekolekcje dla nich zorganizowane będą w auli i w przylegającej do niej sali w Domu Pielgrzyma Betlejem. Pierwszego dnia wolontariusze odbiorę dzieci i młodzież przed rozpoczęciem pierwszego bloku rekolekcyjnego przed salą całunu i pokażą drogę do auli, w kolejne dni dzieci i młodzież spotykać się będą od razu w auli w Betlejem.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PLATFORMY ODNOWA.ORG

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. REJESTRACJA
III. KATALOG USŁUG
IV. ZASADY WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z USŁUG
V. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SOCIAL MEDIA
VI. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEP
VII. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI PRACA
VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI ZBIÓRKA
IX. USŁUGI PROMOWANIA I REKLAMA
X. NEWSLETTER
XI. PŁATNOŚCI
XII. PRAWA AUTORSKIE
XIII. KULTURA PLATFORMY
XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
XV. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na potrzeby niniejszego dokumentu nadaje się następujące znaczenie poniższym zwrotom:

Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Platformy ODNOWA.ORG określający zasady korzystania z Platformy ODNOWA.ORG. Regulamin stanowi również realizację obowiązku określonego w przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), w tym w zakresie posiadania stosownego regulaminu, określającego zasady wykonywania usług za pośrednictwem Internetu.

Platforma ODNOWA.ORG / Platforma - serwis internetowy znajdujący się na stronie ODNOWA.ORG umożliwiający użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności. Platforma ODNOWA.ORG jako narzędzie social media skierowana jest głównie do osób wierzących w Polsce i za granicą. Celem Platformy ODNOWA.ORG jest stworzenie wirtualnej wspólnoty, która ma być miejscem wzajemnej życzliwości, miłości oraz dzielenia się wiarą katolicką.

Fundacja – Fundacja „Nowa Pięćdziesiątnica” z siedzibą w Lublinie (20-213 Lublin) przy ul. Gospodarczej 7, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728165, REGON: 380019960, NIP: 7123368540, będąca właścicielem i operatorem Platformy ODNOWA.ORG, udostępniającej funkcjonalności umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, budowanie społeczności oraz rozwijanie działalności.

Rejestracja - ciąg czynności dokonywanych zgodnie z instrukcją przedstawioną na Platformie Agappe, w trakcie których osoba chcąca uzyskać dostęp do Platformy ODNOWA.ORG lub prawo do korzystania z usług oferowanych przez Platformę ODNOWA.ORG udostępnia swoje dane osobowe określone w formularzu rejestracyjnym.

Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła konto na Platformie ODNOWA.ORG i dokonała rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do osób fizycznych Użytkownikiem jest osoba, która dodatkowo: a) osoba powyżej 13 roku życia i nie została ubezwłasnowolniona b) posiada adres poczty elektronicznej, który nie jest adresem tymczasowym, c) posiada aktywny numer telefoniczny w sieci komórkowej polskiego operatora.

Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący na Platformie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika - zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności na Platformie, w tym informacje podawane przez Użytkownika na Platformie.

Weryfikacja – działania mające na celu sprawdzenie informacji o Użytkowniku oraz potwierdzenie ich prawdziwości.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na Platformie ODNOWA.ORG zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją, określająca zasady, warunki oraz tryb prowadzenia współpracy wskazane w niniejszym Regulaminie.

Login – unikatowy, definiowany przez Użytkownika w trakcie rejestracji na Platformie ODNOWA.ORG, tj. niezależna językowo sekwencja znaków umożliwiająca identyfikowanie go na Platformie ODNOWA.ORG w sposób jednoznaczny i trwały.

Oferta - propozycja sprzedaży towaru lub świadczenia usług sporządzona przez Użytkownika i opublikowana na Platformie ODNOWA.ORG.

Ogłoszenie – zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporządzone przez Pracodawcę i opublikowane na Platformie.

Kandydat – Użytkownik korzystający z funkcjonalności Praca na Platformie.

Pracodawca - Użytkownik publikujący Ogłoszenie za pośrednictwem funkcjonalności Praca na Platformie.

Projekt - każdy przejaw działalności biznesowej, kulturalnej, naukowej lub społecznej, a także prywatnej i sprzedażowej, na którego realizację Organizator gromadzi środki finansowe za pomocą Platformy.

Organizator - Użytkownik, który prezentuje Projekt w celu pozyskania środków finansowych na jego realizację.

Wspierający - Użytkownik, który dokonuje środkami pieniężnymi Wsparcia na rzecz określonego Projektu w ramach funkcjonalności Zbiórka.

Beneficjent - osoba fizyczna lub prawna, inna niż sam Organizator, na której rzecz Organizator zbiera środki z przeznaczeniem na cel określony w opisie Zbiórki.

Portfel Użytkownika - bezpłatna funkcjonalność Konta, ułatwiająca dokonywanie płatności na rzecz Platformy, jak również stanowiąca wirtualne saldo generowane dla każdej prowadzonej Zbiórki, umożliwiające zlecanie transakcji płatniczych.

Rachunek Użytkownika - stanowiący własność użytkownika rachunek bankowy lub portfel bitcoin przypisany do Konta Użytkownika w wyniku procesu weryfikacji.

Usługi Płatnicze – usługi oferowane przez Operatora Płatności mające na celu umożliwienie dokonywania płatności w ramach korzystania z funkcjonalności Platformy.

Tabela opłat i prowizji - informacja określająca wysokość opłat i prowizji należnych i pobieranych przez Platformę ODNOWA.ORG z tytułu usług świadczonych za jego pośrednictwem na rzecz Użytkowników.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Platforma ODNOWA.ORG stanowi przestrzeń stworzoną z myślą o katolikach i wspólnotach katolickich mająca postać platformy portalu, która ma na celu stworzenie wirtualnej wspólnoty stanowiącej miejsce wzajemnej życzliwości, miłości oraz dzielenia się wiarą katolicką. W związku z powyższym, Platforma ODNOWA.ORG świadczy usługi drogą elektroniczną polegające w szczególności na umożliwianiu Użytkownikom budowania społeczności i zbliżaniu ich do siebie. W ramach realizacji tej misji Platforma ODNOWA.ORG dostarcza następujące produkty i usługi:
1) umożliwienie Użytkownikom umieszczania postów, relacji, artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów czy relacji, przesyłanie wiadomości znajomym, komentowanie aktywności innych Użytkowników, tworzenie wydarzeń lub grup lub dodawanie materiałów do Konta Użytkownika;
2) łączenie Użytkowników z osobami i organizacjami, na których im zależy, pomaganie Użytkownikom w znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi Użytkownikami, na których im zależy we wszystkich usługach Platformy ODNOWA.ORG, z których korzystają;
3) umożliwienie Użytkownikom zamieszczania swoich ofert handlowych i komercyjnych w ramach funkcjonalności Platformy ODNOWA.ORG takich jak: sklep, praca, oferty, zbiórki.
3. Użytkownicy Platformy ODNOWA.ORG zawierający umowy za pośrednictwem Platformy ODNOWA.ORG zgadzają się na składanie przez nich oświadczeń woli za pośrednictwem Platformy ODNOWA.ORG, a dodatkowo oświadczają, że posiadają wiedzę i świadomość, że zawierane przez nich umowy za pośrednictwem Platformy ODNOWA.ORG dla swojej ważności nie wymagają podpisów pod treścią złożonych oświadczeń.
4. Warunkiem korzystania z usług Platformy ODNOWA.ORG jest zarejestrowanie się jako Użytkownik na Platformie ODNOWA.ORG. Zarejestrowanie się na Platformie ODNOWA.ORG jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik może być zarejestrowany na Platformie ODNOWA.ORG tylko jeden raz, a to oznacza, że unikatowy Login jest przypisywany na stałe do danych Użytkownika podanych przy rejestracji i nie podlega on modyfikacjom.
6. Korzystanie z usług świadczonych na Platformie ODNOWA.ORG jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług świadczonych w ramach funkcjonalności: Zbiórka oraz usługi Promowania i Reklamy, które mają charakter odpłatny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Rejestracja i korzystanie z Platformy ODNOWA.ORG nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów, w szczególności nie gwarantują uzyskania oczekiwanego wsparcia finansowego czy też pozytywnego zakończenia procesu rekrutacyjnego przez Użytkowników.
8. Korzystanie z Platformy ODNOWA.ORG wymaga:
a) połączenia z siecią Internet;
b) posiadania odpowiednich urządzeń pozwalających na korzystanie z sieci Internet;
c) posiadania aktualnej przeglądarki internetowej, pozwalającej na korzystanie z Platformy ODNOWA.ORG, w tym obsługę szyfrowanych połączeń SSL;
d) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
e) w przypadku urządzeń mobilnych: posiadania oryginalnego systemu Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0. Serwis może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.
9. Fundacja informuje o zasadach działalności Platformy ODNOWA.ORG, w tym również o ryzykach korzystania z usług Platformy ODNOWA.ORG. Informacje zawarte są na odnowa.org w zakładce projekty.
10. Platforma ODNOWA.ORG pobiera w sposób automatyczny informacje:
a) zawarte w plikach cookies, które na czas zestawionej sesji przechowują dane służące do korzystania z Platformy ODNOWA.ORG na urządzeniu końcowym Użytkownika bez potrzeby ponownego logowania;
b) dane dotyczące aktywności Użytkowników na Platformie ODNOWA.ORG, na przykład na temat nawiązywanych kontaktów, dokonywanych wyborów lub wybieranych ustawień oraz udostępnianych treści i działań dokonywanych w ramach funkcjonalności Platformy ODNOWA.ORG i poza nimi, jak również zapamiętywanie spersonalizowanych ustawień dot. wyglądu strony np. tryb nocny, dzienny, oszczędzanie baterii – aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z nich w sposób spersonalizowany, np. by wskazywać Użytkownikom grupy, do których mogą dołączyć, wydarzenia, w których mogą wziąć udział, strony, które mogą obserwować lub którym mogą wysłać wiadomość, programy, które mogą obejrzeć, artykuły, z którymi mogą się zapoznać czy osoby, z którymi mogą zawrzeć znajomość, jak również w celu wyświetlania Użytkownikom reklam, które są dla nich najbardziej interesujące.
11. Korzystanie z usług Platformy ODNOWA.ORG jest dobrowolne i możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
12. Platforma ODNOWA.ORG zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia jakichkolwiek usługi dla danej osoby fizycznej z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych danych osobowych, negatywnej weryfikacji Użytkownika lub braku spełnienia wymagań do rejestracji Użytkownika.
13. Do zwalczania i zabezpieczania się przed wirusami komputerowymi Użytkownik powinien stosować programy antywirusowe oraz bieżące aktualizacje systemów i oprogramowania na urządzeniach, na których korzysta z Platformy ODNOWA.ORG.

II. REJESTRACJA

1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy ODNOWA.ORG, niezbędne jest posiadanie Konta Użytkownika na Platformie.
2. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest tylko na podstawie linku rejestracyjnego otrzymanego od aktywnego Użytkownika lub Fundacji na adres e-mail. Każdy Użytkownik ma możliwość wygenerowania i przekazania osobom niebędącym Użytkownikami 10 linków rejestracyjnych.
3. Konto zakładane jest poprzez rejestrację na Platformie ODNOWA.ORG na podstawie linka rejestracyjnego otrzymanego od Użytkownika Platformy lub od Fundacji. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod otrzymanym linkiem rejestracyjnym.
4. Rejestracja oraz założenie Konta jest dobrowolne oraz bezpłatne. Rejestracja na Platformie ODNOWA.ORG wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z aktualnym brzmieniem Regulaminu, w tym Polityką Prywatności i akceptuje ich treść oraz wynikające z ich postanowień prawa i obowiązki.
5. Założenie Konta wymaga zaakceptowania wymaganych zgód oraz uzupełnienia formularza rejestracyjnego o dane w nim wskazane, w szczególności są to:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres e-mail,
d) płeć,
e) login.
f) Adres zamieszkania
6. W przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wskazać należy następujące dane:
a) firmę,
b) formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej,
c) adres siedziby,
d) numer Identyfikacji Podatkowej,
e) numer KRS (lub inny numer rejestrowy),
f) dane reprezentanta takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
g) login.
7. Na Platformie ODNOWA.ORG nie mogą zarejestrować się osoby:
a) poniżej 13 roku życia;
b) skazane za przestępstwa seksualne;
c) których Konto zostało uprzednio zablokowane z powodu naruszenia Regulaminu.
8. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego. Platforma zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi takiego dokumentu, Fundacja zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia dokumentu. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z odpłatnych funkcjonalności Serwisu takich jak: dostęp do treści premium, usługi reklamy i promowania oraz Zbiórka. Korzystanie z tych usług będzie możliwe tylko na wniosek Użytkownika oraz pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
9. Formularz rejestracyjny zawiera pola oraz oświadczenia oznaczone gwiazdką (*), których wypełnienie jest niezbędne w celu dokończenia rejestracji oraz założenia Konta. Brak uzupełnienia pól, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości założenia Konta oraz odmową świadczenia Usług.
10. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość e-mail. W celu dokończenia rejestracji, należy kliknąć w link aktywujący. Platforma może również aktywować Konto za pośrednictwem SMS - w takim przypadku po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący Konto. W celu dokończenia rejestracji, należy wpisać otrzymany kod w polu wskazanym w formularzu rejestracyjnym.
11. Wraz z linkiem rejestracyjnym, Użytkownik otrzyma stosowną informację o sposobie i terminie wykonania przez Użytkownika będącego Konsumentem prawa odstąpienia od Umowy oraz informacją o braku prawa odstąpienia od Umowy w przypadku zgody Użytkownika na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy (14 dni).
12. Użytkownik, będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy - założenia Konta odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, przesyłając Fundacji stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rozpoczęcie świadczenia Usług mających charakter odpłatny, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, odbywa się wyłącznie na żądanie Użytkownika będącego Konsumentem, złożone za pośrednictwem Platformy. W przypadku odstąpienia od Umowy po złożeniu takiego żądania – Użytkownik ponosi koszty usług wykonanych na jego żądanie, zgodnie z cennikiem usług Platformy.
13. Użytkownik korzystając z Platformy ODNOWA.ORG, posługuje się Loginem, który podał podczas Rejestracji. Login nie może być wulgarny, obraźliwy, naruszać dobrych obyczajów, przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu.
14. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny, nie może podawać danych osobowych innych Użytkowników lub osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.
15. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, założyć Konto w ich imieniu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
16. Pracownicy Platformy ODNOWA.ORG każdorazowo weryfikują podane przez Użytkownika podczas rejestracji dane osobowe. Podanie nieprawdziwych danych osobowych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Platformy ODNOWA.ORG może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odszkodowawczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
17. Użytkownik nie może udostępniać danych, pozwalających na logowanie się na Platformie ODNOWA.ORG innym Użytkownikom lub osobom trzecim. W przypadku uzyskania przez innego Użytkownika lub osobę trzecią danych, pozwalających na logowanie w Platformie ODNOWA.ORG, a także w przypadku podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zmienić dane logowania oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Fundację.
18. Po założeniu Konta na Platformie, Użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy. Fundacja może tworzyć nowe funkcjonalności Platformy oraz zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, co nie stanowi zmiany Umowy.
19. Z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu i założenia Konta Użytkownik zawiera Umowę z Fundacją o świadczenie usług oferowanych na Platformie ODNOWA.ORG.
20. W ramach korzystania przez Użytkownika z Platformy, Fundacja może przeprowadzać czynności związane z identyfikacją oraz weryfikacją Użytkownika, a także stosować inne środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W przypadku gdy skuteczne i zgodne z procedurami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zweryfikowanie Użytkownika będzie w ocenie Fundacji niemożliwe lub utrudnione – Fundacja odmówi zawarcia Umowy lub rozwiąże już istniejącą.
21. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy ODNOWA.ORG, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w zamieszczonym przez niego Ogłoszeniu, Ofercie, Zbiórce w wybrany przez Fundację sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości Użytkownika nie powiedzie się, Fundacja może zawiesić lub zablokować działanie Konta Użytkownika.
22. Ponadto, działanie konta Użytkownika może zostać zawieszone i/lub ograniczone:
a) w każdym momencie przez Użytkownika;
b) przez Platformę ODNOWA.ORG w przypadku:
• ujawnienia, iż Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub dane innej osoby,
• naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
• odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawartej z Fundacją,
• innych przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
14. Zablokowanie i/lub ograniczenie konta Użytkownika nie ma wpływu na obowiązki Użytkownika określone w niniejszym Regulaminie, oraz wynikające z umów zawartych przez Użytkownika z innymi Użytkownikami.

III. KATALOG USŁUG

Platforma ODNOWA.ORG oferuje Użytkownikom możliwość skorzystania z następujących usług:
a) Usługi social media – umożliwienie Użytkownikom tworzenia i umieszczania na profilu Użytkownika treści, publikowania postów, zdjęć, filmów, artykułów, polubionych stron, relacji, artykułów (funkcjonalności: Relacje, Albumy Zapisane posty, Moje Strony, Moje Artykuły, Wspomnienia, Wideo), nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami, w tym tworzenia wydarzeń, grup, umożliwienie komentowania i obserwowania aktywności innych Użytkowników, kojarzenie i możliwość nawiązywania kontaktów z Użytkownikami o podobnych zainteresowaniach, umożliwienie Użytkownikom komentowania i przeglądania treści umieszczanych przez innych Użytkowników Platformy ODNOWA.ORG (funkcjonalności: Zaczepki, Moje Grupy, Odkrywaj, Obserwuj, Wydarzenia, Forum Agappe, Znajdź Znajomych, Dopasuj), zapewnienie możliwości dokonywania przez Użytkowników Platformy ODNOWA.ORG wzajemnego oceniania się oraz publikacji ocen i komentarzy pod treściami i publikacjami innych Użytkowników, umieszczania treści na forum czy też rozmów typu chat online (Funkcjonalności: System Komentarzy, Forum Agappe, Komunikator Agappe);
b) Usługi publikacji ogłoszeń i nabywania towarów i usług odpłatnych, na podstawie których Użytkownicy zawierają umowy sprzedaży lub umowy zlecenia, świadczenia usług lub inne podobne z wykorzystaniem Platformy ODNOWA.ORG;
c) Usługi funkcjonalności Praca polegające na umożliwieniu Użytkownikom publikacji na Platformie ODNOWA.ORG zaproszeń do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym oraz możliwość poszukiwania pracy odpowiadających preferencjom Użytkowników i wyrażenia chęci uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przez Użytkownika czy też aktywnego zamieszczania ogłoszeń zawierających ofertę podjęcia pracy;
d) Usługi funkcjonalności Zbiórka – umożliwiające Użytkownikom pozyskanie wsparcia finansowego dla prowadzonej przez siebie działalności lub projektu oraz umożliwiające udzielenie takiego wsparcia;
e) Usługi promowania konta, usług, towarów lub treści marketingowych Użytkowników, a także usługi umożliwiające umieszczanie reklam na Platformie - realizacja czynności promocyjnych i marketingowych na rzecz Użytkowników współpracujących z Fundacją polegających na promowaniu Konta Użytkownika, jak również oferowanych przez niego towarów, usług lub umieszczanie ich treści marketingowych, a także reklam;
f) Usługa newsletter umożliwiająca otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili swój adres e-mail i wyrazili na to zgodę, drogą elektroniczną, informacji handlowych dotyczących funkcjonalności i usług Platformy i Użytkowników Platformy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych, jak również informacji o Zbiórkach.

IV. ZASADY WSPÓŁPRACY I KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Użytkownik Platformy ODNOWA.ORG jest identyfikowany na podstawie określonego przez siebie indywidualnego oznaczenia identyfikującego tzn. Loginu.
2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu oraz hasła do Konta Użytkownika.
3. Platforma ODNOWA.ORG w zakresie usług świadczonych odpłatnie będzie informowała Użytkowników o wysokościach aktualnych opłat za korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Tabeli opłat i prowizji dostępnej na Platformie.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a Fundacją zawierana jest na czas nieokreślony.
5. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Na prośbę Użytkownika Fundacja może wyrazić zgodę na skrócenie okresu wypowiedzenia, zgodnie z żądaniem Użytkownika. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań i płatności za korzystanie z Usług Platformy do czasu rozwiązania Umowy, jak również ze zobowiązań wynikających z umów zawartych z innymi Użytkownikami.
6. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu a Konto Użytkownika zostaje usunięte z Platformy ODNOWA.ORG, wraz z wszelkimi informacjami oraz materiałami Użytkownika umieszczonymi na Platformie. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w szczególności danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązku prawnego. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.
7. Wypowiedzenie należy złożyć poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści wypowiedzenia należy wskazać dane identyfikacyjne Użytkownika oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 6 zdanie 3 wnioskowany okres wypowiedzenia.
8. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia Konta Użytkownika, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Żądanie należy przesłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Fundacja ma obowiązek na żądanie Użytkownika usunąć Konto. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu na zasadach określonych w ust. 5 oraz ust. 6.
10. Fundacja może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy ODNOWA.ORG w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku, o ile zachodzi konieczność Fundacja oraz Użytkownik są zobowiązani rozliczyć należności związane z korzystaniem przez Użytkownika z usług odpłatnych.
11. Fundacja zastrzega możliwość zakończenia działalności lub przeniesienia praw do Platformy ODNOWA.ORG na inny podmiot w każdym momencie, z dowolnego powodu oraz nie podając przyczyny.
12. W przypadku zakończenia działalności Platformy ODNOWA.ORG rozwiązaniu ulegają wszystkie Umowy.
13. Rozwiązanie Umowy z jakichkolwiek przyczyn i przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Użytkowników z zobowiązań zaciągniętych wobec innych Użytkowników Platformy ODNOWA.ORG.

V. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SOCIAL MEDIA

1. Użytkownik korzysta z Platformy ODNOWA.ORG i funkcjonalności social media w sposób indywidualny i różnorodny: poprzez umieszczanie postów, relacji, wydarzeń, reklam i innych treści wyświetlanych na stronach Platformy ODNOWA.ORG, obserwowanie stron oraz profili innych Użytkowników, umieszczanie komentarzy, i treści na forum lub komunikowanie się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Komunikatora Agappe, czy też wyszukiwanie kontaktów, Ofert, Ogłoszeń, Zbiórek interesujących danego Użytkownika.
2. Platforma wykorzystuje posiadane dane – na przykład na temat nawiązywanych kontaktów, dokonywanych wyborów lub wybieranych ustawień oraz udostępnianych treści i działań dokonywanych na Platformie ODNOWA.ORG – aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z nich w sposób spersonalizowany.
3. Użytkownik może korzystać z funkcjonalności Platformy w celu znajdowania i nawiązywania kontaktu z osobami, grupami, firmami, organizacjami i innymi Użytkownikami, na których im zależy, w tym może zapraszać do rejestracji na Platformie osoby trzecie.
4. Platforma wykorzystuje posiadane dane, by umożliwiać Użytkownikom dopasowanie swoich kontaktów – np. wskazując osoby, z którymi mogą nawiązać kontakt, wskazując grupy, do których mogą dołączyć, wydarzenia, w których mogą wziąć udział, strony, które mogą obserwować lub którym mogą wysłać wiadomość, relacje lub filmy, które mogą obejrzeć.
5. Platforma ODNOWA.ORG umożliwia udostępnianie przez Użytkowników zmian statusu, artykułów, zdjęć, filmów i relacji w funkcjonalności, z których Użytkownik korzysta, przesyłanie wiadomości Użytkownikom czy też prowadzenie pomiędzy Użytkownikami rozmów na chacie, tworzenie wydarzeń lub grup lub dodawanie materiałów do Konta.
6. Platforma ODNOWA.ORG w ramach świadczenia usług promowania pokazuje Użytkownikom reklamy, oferty i inne promowane na rzecz Użytkowników lub partnerów Platformy materiały, aby Użytkownikom łatwiej było znaleźć treści, produkty i usługi oferowane na Platformie.
7. Użytkownik korzystający z funkcjonalności social media zgadza się na to, by za pośrednictwem Platformy ODNOWA.ORG wyświetlane były na jego Koncie reklamy, materiały, produkty, usługi itp., za których promocję płacą Platformie inni Użytkownicy lub partnerzy Platformy.
8. W celu wyświetlania Użytkownikom reklam, treści marketingowych, ofert, towarów, usług itp., które są dla Użytkownika najbardziej interesujące, Platforma wykorzystuje dane osobowe Użytkowników, takie jak informacje o ich aktywności i zainteresowaniach.
9. Platforma nie udostępnia innym Użytkownikom lub partnerom Platformy korzystającym z usług promowania informacji na temat Użytkowników ani nie przekazuje ich danych osobowych.
10. Zasady i szczegóły dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.
11. Użytkownicy komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność Komunikator Agappe na Platformie przyjmują do wiadomości, że konwersacje te nie są prywatne, a ich treść może być zbierana przez Platformę. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza, że Fundacja ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność Komunikator Agappe na Platformie w celu zwiększenia bezpieczeństwa Użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania Platformy. Więcej informacji o tym jak i dlaczego Platforma uzyskuje dostęp i analizuje treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu na Platformie znajduje się w Polityce Prywatności.
12. Komunikator Agappe umożliwia również Użytkownikom prowadzenie rozmów audio-wideo, a także udostępnianie nagrań audio i wideo. Korzystanie ze wskazanych funkcji może wymagać udostępnienia lokalizacji Użytkownika, a także udzielenia dostępu do aparatu lub kamery Użytkownika.

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEP

1. W ramach funkcjonalności Sklep, Moje Produkty, Oferty, Platforma umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie Ofert sprzedaży towarów, w tym tworzenie wydarzeń o treści religijnej w tym rekolekcji lub świadczenia usług, oraz nabycie oferowanych towarów lub usług przez Użytkowników.
2. Publikacja Ofert na Platformie dokonywana przez Użytkowników jest bezpłatna, chyba że Użytkownik zamierza skorzystać z usług promowania i reklamy.
3. Fundacja nie jest stroną transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami w ramach funkcjonalności Sklep.
4. Publikacja przez Użytkownika Ofert następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz potwierdzeniu zamiaru publikacji Oferty.
5. Oferta opublikowana przez Użytkownika na Platformie ODNOWA.ORG jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Platformy. Wraz z Ofertą udostępniana jest możliwość rozmowy chat z Użytkownikiem publikującym Ofertę i przesłanie mu wiadomości o zainteresowaniu Ofertą. W zależności od wyboru Użytkownika, w Ofercie może również być dostępny do publicznej wiadomości jego numer telefonu.
6. Z momentem publikacji Oferty Użytkownik udziela Fundacji niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Oferty, w celu jej wyświetlania na Platformie ODNOWA.ORG, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z funkcjonalności Sklep.
7. Treść każdej Oferty powinna spełniać wymogi określone w Regulaminie, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Oferty w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
a) Oferta nie będzie zawierała słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
b) Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla przedmiotu Oferty kategorię lub podkategorię tematyczną, do której Oferta powinna zostać przypisana;
c) Użytkownik wskaże cenę końcową w złotych polskich (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji lub przedmiot oferty jest oferowany za darmo lub Użytkownik dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu Oferty na inne dobro lub usługę;
d) Użytkownik wskaże stan przedmiotu (nowy lub używany);
e) treść Oferty powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis przedmiotu Oferty, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech przedmiotu Oferty;
f) przedmiotem Oferty może być jedynie towar będący w posiadaniu (władaniu) Użytkownika, a w przypadku, gdy Przedmiot Oferty znajduje się poza terytorium Polski, treść Oferty musi jednoznacznie to wskazywać;
g) konieczne jest wskazanie czy Oferta dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu/pakietu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość). Możliwe jest dodanie w treści Oferty informacji o dostępności towaru w różnych kolorach lub różnych, podobnych wersjach;
h) w treści Oferty nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Platforma ODNOWA.ORG.
8. Przedmiotu Oferty nie może stanowić:
a) poszukiwanie towarów lub usług;
b) oferta o charakterze randkowym, matrymonialnym, seksualnym;
c) jakiekolwiek dobro, którym obrót jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, dobro pochodzące z kradzieży lub co do którego toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też dobro objęte postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzące w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej.
9. Emisja Oferty rozpoczyna się niezwłocznie po jej publikacji i trwa przez okres wskazany przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż do momentu, w którym:
a) doszło do zbycia przedmiotu Oferty przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy ODNOWA.ORG;
b) Użytkownik usunął Ofertę.
10. W okresie emisji Oferty, Użytkownik może modyfikować treść Oferty i jej niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie. W okresie od 3 dni przed zakończeniem emisji Oferty do daty zakończenia emisji, Użytkownik może dokonać przedłużenia czasu emisji Oferty.
11. Po zakończeniu emisji Oferty niezależnie od przyczyny, Oferta zostaje zarchiwizowana w odpowiedniej zakładce Konta.
12. Kupujący zainteresowany Ofertą Użytkownika może kliknąć w Ofertę, a następnie skorzystać z komunikatora Agappe w celu skontaktowania się z Użytkownikiem publikującym Ofertę. Kupujący może również skontaktować się z Użytkownikiem w inny sposób, wskazany w Ofercie.
13. Zapłata za przedmiot Oferty następuje na zasadach określonych pomiędzy Użytkownikiem a Kupującym. Kupujący dokonuje zapłaty za przedmiot Oferty z góry (przed otrzymaniem przedmiotu Oferty) za pomocą metod płatności udostępnianych przez Operatora Płatności.

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCONALNOŚCI PRACA

1. W ramach funkcjonalności Praca Platforma umożliwia Użytkownikom (Kandydatom i Pracodawcom) zamieszczanie zaproszeń do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym oraz możliwość poszukiwania pracy odpowiadających preferencjom Użytkowników i wyrażenia chęci uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przez Użytkownika czy też aktywnego zamieszczania ogłoszeń zawierających ofertę podjęcia pracy.
2. Platforma w ramach funkcjonalności Praca gromadzi dokumenty w postaci dokumentów elektronicznych i udostępnia informacje o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy.
3. Pracodawcy za pośrednictwem Platformy ODNOWA.ORG mogą dodawać Ogłoszenia w funkcjonalności Praca, tworzyć formularze dla Kandydatów, wskazywać wymagania, a także mają możliwość nawiązania kontaktu z Kandydatem, np. za pośrednictwem Komunikatora Agappe.
4. Kandydaci za pośrednictwem Platformy ODNOWA.ORG mogą wyszukiwać Ogłoszenia Pracodawców według wybranych przez siebie kategorii, skontaktować się z Pracodawcą, w tym pozostawić mu swoje dane osobowe i dokument CV w odpowiedzi na Ogłoszenie, jak również samodzielnie umieszczać Ogłoszenie zawierające ofertę podjęcia pracy.
5. O treści ogłoszenia decyduje Pracodawca, przy czym Pracodawca powinien uwzględnić we własnym zakresie konieczność ewentualnego dodania do ogłoszenia treści wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy RODO jako administrator danych potencjalnych Kandydatów, którzy zdecydują się z nim skontaktować.
6. Umieszczając w Ogłoszeniu dane osobowe osób trzecich (np. w zakresie wskazania osoby kontaktowej dla ogłoszenia), Pracodawca potwierdza, że legitymuje się odpowiednią podstawą prawną do przekazania takich danych osobowych Fundacji oraz zobowiązany jest do poinformowania podmiotu tych danych, iż Fundacja przetwarza te dane w ramach ogłoszenia, w szczególności w zakresie archiwizacji ogłoszeń, zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.
7. Pracodawca zobowiązany jest zapewnić zgodność procesu rekrutacyjnego z powszechnie obowiązującym prawem we własnym zakresie. Pracodawca i Kandydat przyjmują do wiadomości, że Fundacja nie odpowiada za przebieg kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między Pracodawcą a Kandydatem.
8. Korzystanie z funkcjonalności Praca jest bezpłatne, jednak wymaga posiadania Konta Użytkownika.
9. W ramach funkcjonalności Praca Pracodawca ma dostęp do odpowiedzi Kandydatów nadesłanych poprzez Komunikator Agappe.
10. Od momentu przekazania danych osobowych przez Kandydata, Pracodawca w sytuacjach określonych przepisami o ochronie danych osobowych staje się ponadto odrębnym od Fundacji administratorem tych danych osobowych na cele rekrutacji i ewentualnie na inne cele wyznaczone zgodnie z prawem przez Pracodawcę.
11. Kandydat może skontaktować się z Pracodawcą i pozostawić swoje dane w odpowiedzi na Ogłoszenie poza Platformą za pomocą jednej lub kilku opcji przypisanych przez Pracodawcę do danego ogłoszenia, tj.:
a) poprzez dane kontaktowe podane w treści ogłoszenia przez Pracodawcę lub
b) poprzez zewnętrzny formularz lub system rekrutacyjny Pracodawcy, do którego link został udostępniony przez Pracodawcę w Ogłoszeniu.

VIII. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI ZBIÓRKA

1. W ramach funkcjonalności Zbiórka Platforma tworzy i udostępnia dla Użytkowników przestrzeń na pozyskiwanie Wsparcia na realizację Projektów. Wsparcie na Projekty wpłacane przez Wspierających gromadzone są w Portfelu Użytkownika do czasu ich wypłacenia przez Organizatora.
2. Cel Zbiórki nie może być sprzeczny z prawem.
3. Organizator publikuje na Platformie swoją Zbiórkę wskazując kwotę środków finansowych potrzebnych na realizację Projektu oraz okres, w którym chciałby zebrać te środki.
4. Minimalna kwota Wsparcia wynosi 1 PLN, przy czym Organizator Zbiórki może samodzielnie określić kwotowo poziomy Wsparcia.
5. Wsparcie wpłacane przez Wspierających gromadzone jest w Portfelu Użytkownika od dnia publikacji Zbiórki na Platformie do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Organizatora lub do dnia zebrania całej kwoty środków finansowych wskazanych w opisie Zbiórki. Platforma dokłada najwyższych starań, aby stan zgromadzonego Wsparcia widoczny w opisie Zbiórki był aktualizowany w czasie rzeczywistym.
6. W przypadku zebrania całej kwoty środków finansowych przed terminem określonym przez Organizatora w opisie Zbiórki gromadzenie Wsparcia może zostać przedłużone do dnia upływu tego terminu lub ponad ten termin.
7. W celu publikacji Zbiórki Organizator musi podać cel Zbiorki oraz opis Zbiórki (tak by każdy Użytkownik wiedział jaki Projekt zostanie zrealizowany ze środków uzbieranych na Zbiórce i na co zostanie przeznaczona całość zebranych środków). Niedozwolone jest pozostawienie nieuzupełnionego pola opisu i celu oraz uzupełnienie ich w sposób niezrozumiały (pozostawiający wątpliwości co do Projektu jaki ma zostać zrealizowany z kwoty uzbieranej na Zbiórce). Platforma nie opublikuje Zbiórki do czasu uzupełnienia pola opisu i celu Zbiórki. Opis, aktualności, oraz wszystkie inne elementy zamieszczone na stronie danej Zbiórki (np. fotografie dokumentów, informacje przedstawiane w filmach, do których link zawarto w opisie Zbiórki) muszą być w całości zgodne z prawdą, zarówno co do celu Zbiórki, jak i innych okoliczności w nich opisanych i nadawać się do weryfikacji - nie powinny one zawierać informacji niesprawdzonych, ani opinii Organizatora przedstawianych jako fakty. Niedozwolone jest zamieszczanie w opisie i aktualnościach Zbiórki wulgaryzmów lub zwrotów obraźliwych.
8. Od chwili otrzymania pierwszego Wsparcia na daną Zbiórkę, zabronione jest zmienianie przez Organizatora jej celu lub opisu w sposób, który prowadziłby do istotnej modyfikacji Projektu, jaki ma zostać zrealizowany za jej pomocą, w tym do zmiany świadczeń wzajemnych, do których zobowiązuje się Organizator lub do zmiany osoby beneficjenta Zbiórki albo zamierzonego sposobu wydatkowania środków na jego rzecz. W przypadku uzyskania przez Platformę wiedzy o dokonaniu przez Organizatora takiej zmiany, Zbiórka zostanie usunięta, a środki na niej zgromadzone i niewypłacone do tego czasu zostaną zwrócone Wspierającym na zasadach określonych w ust. 14 poniżej. Edycja opisu Zbiórki, od chwili otrzymania pierwszego Wsparcia dopuszczalna jest jedynie w celu jego uzupełnienia, uszczegółowienia albo doprecyzowania.
9. W przypadku, gdy Zbiórka organizowana jest na rzecz Beneficjenta, obowiązkiem Organizatora jest uzyskanie - przed założeniem Zbiórki - zgody takiej osoby na prowadzenie na jej rzecz danej Zbiórki, oraz zgody na przetwarzanie przez Fundację jej danych osobowych.
10. Platforma może zażądać - w trakcie prowadzenia procedur weryfikacyjnych lub w dowolnym innym momencie - skanu dowodu tożsamości Beneficjenta (w przypadku osób fizycznych) lub dokumentów wykazujących umocowanie konkretnej osoby do działania w imieniu Beneficjenta, zgody osoby posiadającej takie umocowanie na prowadzenie Zbiórki na rzecz takiego Beneficjenta i skanu jej dowodu tożsamości (w przypadku Beneficjentów niebędących osobami fizycznymi). W przypadku braku zgody Beneficjenta na prowadzenie na jego rzecz Zbiórki lub niedostarczenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 7 dni) wyżej opisanych dokumentów, Platforma może usunąć Zbiórkę za zwrotami do Wspierających na zasadach określonych w ust. 14 poniżej.
11. W przypadku śmierci lub utraty zdolności prawnej przez Beneficjenta oraz w przypadku niemożności zrealizowania pierwotnie ustalonego celu Zbiórki, jeżeli niemożność ta wynika z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Organizatora, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Platformę o takim fakcie. W takim przypadku Organizator, może, według własnego wyboru:
a) Wydać Platformie dyspozycję wykonania zwrotów środków dotychczas niewypłaconych ze Zbiórki na rzecz Wspierających na zasadach określonych w ust. 14 poniżej;
b) wyznaczyć nowy cel Zbiórki (w szczególności cel charytatywny lub cel wsparcia rodziny zmarłego Beneficjenta). W takim wypadku Organizator powinien zmodyfikować stosownie opis założonej przez siebie Zbiórki oraz poinformować Platformę o śmierci Beneficjenta lub o niemożności zrealizowania pierwotnie ustalonego celu Zbiórki i o nowym przeznaczeniu środków. W przypadku skorzystania z takiej możliwości przez Organizatora – powiadomienie Wspierających o nowym celu Zbiórki oraz ewentualny zwrot środków nastąpią na zasadach określonych w ust. 14 poniżej.
12. Platforma zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania Zbiórki ze zwrotem wpłaconych środków Wspierającym na zasadach określonych w ust. 14 poniżej, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania postanowień Regulaminu przez Organizatora, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia prawa podczas organizowania Zbiórki.
13. W przypadku Zbiórek, dla których Platforma otrzyma pięć lub więcej zgłoszeń nadużyć, zostanie zastosowana automatyczna blokada wypłat i zwrotów do czasu przesłania przez Organizatora dokumentów potwierdzających prawdziwość celów jego Projektu lub do czasu przedstawienia innych okoliczności, na podstawie których Platforma, z dochowaniem należytej staranności, podejmie decyzję o odblokowaniu dalszych wypłat i zwrotów dla danego Użytkownika. W razie zastosowania blokady Zbiórki może ona zostać przedłużona przez Organizatora o czas trwania blokady.
14. W przypadkach, w których Regulamin przewiduje możliwość niezakończenia Zbiórki, tj. w przypadku zmiany istotnych elementów Zbiórki (ust. 8), negatywnej weryfikacji Użytkownika (ust. 10), śmierci lub utraty zdolności prawnej przez Beneficjenta oraz w przypadku niemożności zrealizowania pierwotnie ustalonego celu Zbiórki (ust. 11), usunięcia Konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu, odwołania, zawieszenia lub przerwania Zbiórki (ust. 12), Platforma wyśle do wszystkich Wspierających daną Zbiórkę automatyczną wiadomość email informującą Wspierających o przyczynach niezakończenia Zbiórki, a także informujący, że środki wpłacone przez Wspierającego mogą na jego żądanie zostać zwrócone na rachunek, z którego nastąpił przelew. Zwrot następuje na żądanie Wspierającego zgłoszone w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail, za pośrednictwem Operatora Płatności, którego usługi zostały wykorzystane do płatności za Zbiórkę i zostaje potrącona o prowizję, jaką dany Operator Płatności pobiera za zwrot. W przypadku niezgłoszenia przez Wspierającego żądania zwrotu wpłaconych środków, zostaną one przekazane na rzecz Fundacji w celu ich wykorzystania na realizację celów statutowych Fundacji. W przypadkach określonych w ust. 11 lit. b) w braku zgłoszenia żądania zwrotu przez Użytkownika, wpłacone środki zostaną wykorzystane na nowy cel Zbiórki wskazany przez Operatora.
15. Platforma umożliwia Użytkownikom komentowanie każdej Zbiórki. Platforma zastrzega sobie prawo usunięcia lub zablokowania komentarzy sprzecznych z Kulturą Platformy, o charakterze bezprawnym lub związanych z działalnością o takim charakterze, w tym komentarzy naruszających prawa osób trzecich.
16. Organizator ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie ewentualne obciążenia zwrotne (zwłaszcza za chargebacki dla płatności kartami).
17. Organizator upoważnia Platformę do przyjmowania w jego imieniu Wsparcia przekazywanego przez Wspierających na rzecz Zbiórek Organizatora.
18. Wpłatę Wsparcia do Portfela Użytkownika traktuje się jako skuteczne dokonanie zapłaty Wsparcia na rzecz Organizatora.
19. W zamian za otrzymanie Wsparcia w określonej wysokości Organizator może zobowiązać się względem Wspierającego do ściśle określonego świadczenia, w szczególności do zrealizowania oznaczonej usługi na rzecz Wspierającego lub przeniesienia na Wspierającego własności rzeczy. Przedmiot świadczenia wzajemnego i zasady jego spełnienia Organizator określa w opisie Zbiórki.
20. Jeśli suma wpłat od jednego Wspierającego przekroczyła kwotę zwolnioną z podatku od darowizn Organizator musi pamiętać o tym, aby dokonać stosownego zgłoszenia i rozliczenia z urzędem skarbowym.
21. Zbiórka może być wyświetlana w wynikach wyszukiwania (według nazwy/celu Zbiórki) w wyszukiwarkach internetowych oraz wyszukiwarce na Platformie.
22. W przypadku wybranych przez Platformę Zbiórek, a w szczególności Zbiórek interesujących pod względem treści lub cieszących się szczególnym zainteresowaniem Użytkowników Platformy, Platforma może dokonać ich nieodpłatnej promocji połączonej z promocją samej Platformy, w szczególności poprzez zamieszczanie informacji o takich Zbiórkach na swoich witrynach w sieciach społecznościowych lub wykupienie reklam, w których taka Zbiórka zostałaby wskazana, a także poprzez zaprezentowanie ich w newsletterze oraz powiadomieniach push. Promocja może być powiązana również z wykorzystaniem zdjęć znajdujących się w opisie promowanej Zbiórki. Organizator wyraża zgodę na takie działanie Platformy i nie będzie rościł sobie z tego tytułu żadnych praw.
23. W sposób opisany w Polityce Prywatności Platforma może przekazywać dane Wspierających Organizatorowi danej Zbiórki w celu umożliwienia mu wykonania obowiązków podatkowych lub realizacji umówionych świadczeń (adres zamieszkania, adres e-mail, imię i nazwisko, nazwę firmy, numer rachunku bankowego). Organizator korzystając z tych danych może skontaktować się ze Wspierającym. Zakazane jest wykorzystywanie przez Organizatora danych Wspierających do innych celów, w tym w szczególności do wysyłania im niezamówionych wiadomości (spamu). W przypadku uzyskania informacji o takim działaniu Organizatora, Platforma może tymczasowo zablokować jego Konto Użytkownika lub niektóre jego funkcjonalności, a w szczególnie rażących przypadkach - wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
24. Usługi świadczone na rzecz Organizatora, w tym możliwość korzystania przez niego z funkcjonalności Zbiórka oraz Usługi Płatnicze, mają charakter odpłatny, zgodnie z punktem XI Regulaminu.
25. Fundacja informuje, że Wspierający przekazując środki Organizatorowi za pośrednictwem Platformy powinien wziąć pod uwagę, że:
a) istnieje ryzyko związane z tym, że Organizator może nie zrealizować swoich celów (np. nie zbierze odpowiedniej kwoty, która pozwoli mu na realizację Projektu);
b) istnieje ryzyko związane z tym, że Organizator może nie zrealizować świadczeń, do których się zobowiązał.
26. Platforma ODNOWA.ORG weryfikuje tożsamość każdego Organizatora, a także monitoruje jego Projekt starając się ograniczyć wskazane wyżej ryzyka, jednakże nie jest w stanie wyeliminować tego ryzyka, gdyż nie ma wpływu i nie odpowiada za działania Organizatorów.
27. Zbiórka Organizatora każdorazowo podlega weryfikacji merytorycznej i formalnej przez pracowników Platformy pod względem zgodności z Regulaminem. W szczególności Platforma weryfikuje:
a) czy Użytkownik oraz Projekt spełnia kryteria zezwalające na umożliwienie rozpoczęcia i prowadzenia Zbiórki, przy czym ocena ta należy wyłącznie do Platformy, która podejmuje decyzję w tym zakresie według własnego uznania. W tym celu Platforma analizuje informacje dotyczące Projektu oraz Organizatora, wskazane propozycje Świadczeń, propozycje, pomysły, lub działania z zakresu Projektu Organizatora. Operator odmawiając publikacji Zbiórki na rzecz Projektu wskaże przyczyny odmowy.
b) czy działania lub Projekt Organizatora nie naruszają zasad Regulaminu;
c) czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
28. Platforma może odmówić opublikowania Zbiórki, w szczególności jeżeli:
a) Organizator nie złoży wymaganych przez Platformę oświadczeń w zakresie przysługujących mu praw autorskich lub Platforma uzna, że zachodzą wątpliwości co do zakresu przysługujących Organizatorowi osobistych i majątkowych praw autorskich do treści lub świadczeń, które Organizator zamierza umieścić na Platformie;
b) uzna, że Zbiórka może zawierać treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, lub dla realizacji których przepisy prawa stawiają szczególne wymogi prawne, których Organizator nie spełnia;
c) uzna, że Organizator oferuje świadczenia mogące być niezgodne z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami lub mogące naruszyć prawa innych Użytkowników lub osób trzecich;
d) uzna, że zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
e) uzna, że realizacja świadczeń może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz być sprzeczna z przepisami prawa lub Regulaminem,
f) Organizator nie wykaże w sposób dostateczny autentyczności Projektu.
29. Na odmowę opublikowania Zbiórki, Organizatorowi przysługuje reklamacja, na zasadach określonych w Regulaminie.
30. Od dnia opublikowania Zbiórki, Organizatorowi przysługuje możliwość otrzymywania Wsparcia od Wspierających.
31. Opublikowanie Zbiórki nastąpi nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia zgłoszenia Zbiórki przez Organizatora będącego Konsumentem, pod warunkiem, że Organizator w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Zbiórki, nie odstąpi od Umowy w zakresie korzystania z funkcjonalności Zbiórka (skorzystanie z prawa odstąpienia nie wymaga podania przyczyny i ponoszenia kosztów), przesyłając do Platformy stosowne oświadczenie, chyba że Organizator wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie funkcjonalności Zbiórka przed upływem terminu na odstąpienie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w zakresie funkcjonalności Zbiórka stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
32. W ramach korzystania z funkcjonalności Zbiórka Organizator może publikować informacje, treści i materiały związane z Projektem. Publikacja może nastąpić poprzez dodanie do opublikowanego Projektu określonych plików, hiperłączy oraz odsyłaczy do stron internetowych Organizatora.
33. Organizator jest uprawniony do zmiany, aktualizowania, edytowania, przerabiania bądź uzupełniania materiałów zamieszczonych przez niego na Platformie.
34. Materiały opublikowane przez Organizatora na Platformie, w tym oferowane Świadczenia nie mogą naruszać praw innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub z Ustawy prawo własności przemysłowej.
35. Fundacja, Wspierający oraz Operator Płatności nie odpowiadają za naruszenie przez Organizatora praw własności intelektualnej, w tym za roszczenia innych Użytkowników lub Osób Trzecich, którym takie prawa przysługują.
36. Platforma zastrzega możliwość zawieszenia w każdym czasie publikowania Zbiórki, w razie naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszania przez Organizatora postanowień Regulaminu lub przepisów prawa. W przypadku zawieszenia publikowania Zbiórki, Organizatorowi przysługuje złożenie reklamacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
37. Wspierający może, według własnego uznania, wskazać dowolnie wybranych Organizatorów, na których rzecz przekaże Wsparcie. Wspierający we własnym zakresie ustala wysokość Wsparcia.
38. W zamian za dokonane Wsparcie – o ile Organizator przewidział to w opisie Zbiórki - Użytkownik otrzymuje od Organizatora określone świadczenia opisane w ogłoszeniu Zbiórki. Organizator może wskazać różne rodzaje świadczeń, uzależniając ich przyznanie od wysokości udzielonego Wsparcia.
39. Organizator w ogłoszeniu Zbiórki wskazuje poszczególne świadczenia, widoczne dla wszystkich Użytkowników.
40. Wsparcie otrzymane przez Organizatora w ramach Platformy nie może zostać przeznaczone na finansowanie działalności przestępczej oraz jakiejkolwiek innej działalności niezgodnej z przepisami prawa, jak również na sfinansowanie działalności innej niż wskazana w Zbiórce.
41. Wyłącznie Organizator jest odpowiedzialny za przekazanie Świadczenia Wspierającemu. Operator oraz Operator Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za przekazanie Świadczenia Wspierającemu.
42. Wszelkie informacje, zawarte w opisie Zbiórki, w tym Świadczenia, pochodzą od Organizatora lub zostały zamieszczone na jego zlecenie i odpowiedzialność.
43. Do zawarcia umowy pomiędzy Wspierającym oraz Organizatorem dochodzi z chwilą udzielenia Wsparcia przez Wspierającego, tzn. wykonania przez niego płatności za pośrednictwem wybranej metody płatności.

IX. USŁUGI PROMOWANIA I REKLAMY

1. W ramach Platformy Użytkownicy mogą korzystać z odpłatnych usług promowania, takich jak:
a) Wyróżnienie Konta Użytkownika;
b) Umożliwienie Użytkownikowi zapoznania się z tym, kto odwiedził jego profil;
c) Umożliwienie Użytkownikowi pokazania lub ukrycia ostatnio widzianych;
d) Umożliwienie posługiwania się Zweryfikowaną Odznaką;
e) Promocja postów;
f) Promocja stron.
2. Wysokość opłat za poszczególne usługi promowania uzależniona jest od wybranego pakietu usług oraz od czasu jej trwania. Wysokość określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji.
3. W ramach Platformy Użytkownicy mogą korzystać z odpłatnych usług reklamy umożliwiających wyświetlanie reklamy tekstowej i produktowej na Platformie ODNOWA.ORG. Tworząc reklamę Użytkownika ustala jej treść, jak również zakres, czas emisji czy kategorie Użytkowników, którym reklama ma być wyświetlana.
4. Wysokość opłat za usługi reklamy uzależniona jest od wysokości wyświetleń oraz kliknięć w reklamę. Wysokość wynagrodzenia od wyświetlenia oraz kliknięcia określona jest w Tabeli Opłat i Prowizji.
5. Platforma ODNOWA.ORG nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usług promowania oraz reklamy, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania ofertą, działalnością, projektem Użytkownika.

X. NEWSLETTER

1. Usługa Newsletter, świadczona bezpłatnie na żądanie Użytkownika, obejmuje otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oraz działalności Platformy, Partnerów Platformy oraz Użytkowników Platformy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po udostępnieniu swojego adresu e-mail w odpowiednim polu lub zaznaczeniu odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania Newslettera.
3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
4. W zakresie usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) podawania wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
b) niezwłocznego aktualizowania danych.
5. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Użytkownika w ramach usługi Newsletter lub poprzez przysłanie stosownej informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XI. PŁATNOŚCI

1. Wpłaty dokonywane za pośrednictwem Platformy są możliwe za pośrednictwem rozwiązań płatniczych zintegrowanych z Platformą dostarczanych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych.
2. Płatności odbywają się za pośrednictwem Operatora Płatności i przekazywane są za pomocą:
a) płatności przelewem/kartą kredytową z wykorzystaniem Operatora Płatności: PayPal, Stripe.com, coinpayments.net, Google Pay, 2CheckOut, tpay;
b) płatności przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy;
c) płatności kryptowalutami z wykorzystaniem Operatora Płatności coinpayments.net.
3. Dane Operatorów Płatności, obsługujących Platformę, w tym regulaminy dotyczące świadczonych przez nich usług, dostępne są na stronie internetowej Platformy https://agappe.tawk.help/article/operatorzy-płatności
4. Umowy pomiędzy Użytkownikami zawierane są w chwili dokonania płatności przez Użytkownika.
5. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności, przy czym środki pieniężne przekazywane Użytkownikom w żadnym momencie nie stają się własnością Fundacji, z zastrzeżeniem prowizji, o której mowa w punkcie XI.A ust. 4 Regulaminu.
6. Platforma oraz Operator Płatności w ramach obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zastrzega sobie prawo do rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach Platformy.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dane Użytkownika nie są zgodne ze stanem faktycznym lub rachunek bankowy, na który dokonywana jest transakcja nie należy do Użytkownika, Platforma wezwie Użytkownika do potwierdzenia prawdziwości danych osobowych Użytkownika, a w przypadku braku potwierdzenia danych podanych przez Użytkownika może odmówić dokonania transakcji oraz usunąć Konto Użytkownika.
8. W celu skorzystania z funkcjonalności odpłatnych, Użytkownik jest zobowiązany wskazać numer Rachunku Użytkownika należący do Użytkownika, na który to rachunek przekazywane będą środki zgromadzone w Portfelu Użytkownika. Platforma zastrzega sobie prawo do weryfikacji Użytkownika, o którym mowa w zdaniu powyżej w szczególności poprzez:
a) Żądanie wykonania przelewu testowego;
b) Żądanie przesłania skanu ważnego dowodu osobistego (obu stron) lub, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, stwierdzającego tożsamość dokumentu, o którym mowa w art. 226 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 poz. 35) albo paszportu (strona ze zdjęciem),
c) Żądanie przesłania dokumentu potwierdzającego wpis w odpowiednim rejestrze (CEIDG, KRS) lub innego umożliwiającego identyfikację w przypadku osób innych niż fizyczne (firm, fundacji itp.).
Dane z przesłanych dokumentów muszą pokrywać się z danymi właściciela Rachunku Użytkownika, z którego wcześniej wykonany został przelew weryfikacyjny.
9. Z zastrzeżeniem płatności za usługi reklamy, płatności dokonywane na Platformie z tytułu świadczonych usług odpłatnych dokonywane są z góry, tj. w pełnej kwocie wymaganej dla danej usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia przy użyciu form płatności udostępnianych na Platformie i gromadzone są w Portfelu Użytkownika. Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi po pobraniu płatności z tytułu tej usługi z Portfela Użytkownika. Płatność za usługi reklamy pobierana jest z chwilą wyświetlenia reklamy Użytkownika lub kliknięcia reklamy przez Użytkownika, przy czym korzystanie z usługi Reklamy wymaga posiadania środków w Portfelu Użytkownika.
10. Użytkownik powinien „doładować” Portfel Użytkownika poprzez wpłatę na rachunek Fundacji środków pieniężnych w jednej z akceptowanych walut, zgodnie z informacjami podanymi na Platformie.
11. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji, Fundacja przypisuje do Portfela Użytkownika sumę jednostek równą wpłaconej kwocie. Suma ta jest aktualizowana na bieżąco po każdej operacji dokonanej przez Użytkownika skutkującej zmianą jej wysokości (doładowanie skutkuje podwyższeniem sumy jednostek w Portfelu Użytkownika, zapłata za wybraną usługę odpłatną skutkuje obniżeniem sumy jednostek w Portfelu Użytkownika).
12. Z zastrzeżeniem środków zgromadzonych w ramach funkcjonalności Zbiórka, jak również środków, o których mowa w ust. 12 powyżej, Użytkownik zachowuje pełną i wyłączną swobodę dysponowania środkami przypisanymi do jego Portfela Użytkownika przez cały okres obowiązywania umowy pod warunkiem, że Konto Użytkownika jest aktywne. W tym zakresie Użytkownik może w każdym czasie zażądać zwrotu środków wpłaconych na poczet Portfela Użytkownika, w dowolnej wysokości nieprzekraczającej salda wyświetlanego w Portfelu Użytkownika, uwzględniającego dokonane przez Użytkownika płatności i doładowania. Żądanie to jest realizowane poprzez kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub pisemny z Fundacją.
13. Minimalna kwota wypłaty środków zgromadzonych w Portfelu Użytkownika na Rachunek Użytkownika wynosi 100 zł. Wypłaty dokonywane są wyłącznie na zweryfikowany Rachunek Użytkownika.
14. W razie dokonania płatności jednostkami z Portfela Użytkownika za daną usługę odpłatną, Fundacja dokonuje potrącenia ceny należnej z tytułu świadczenia danej usługi odpłatnej obciążając Portfel Użytkownika odpowiednią kwotą (obniżenie salda).
15. Zwrot środków z Portfela Użytkownika będzie dokonany bez zbędnego opóźnienia, nie później niż w terminie 14 dni, przelewem na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność lub zgodnie z użytą do wpłaty metodą płatności.
16. Użytkownik, wedle swego wyboru, może dokonać płatności z wykorzystaniem jednej z dostępnych metod płatności zgodnie z informacjami podanymi w procesie wyboru danej usługi.
17. Skorzystanie z którejkolwiek z metod płatności wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Fundacja nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym Operatorem Płatności celem wyjaśnienia wątpliwości lub zgłoszenia reklamacji. Wyjątkowo oraz w granicach technicznych i organizacyjnych możliwości, Fundacja może jednak pomóc Użytkownikowi w wyjaśnieniu problemu. Fundacja nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za realizację usługi płatniczej przez Operatora Płatności.
18. Świadczenie usług przez Fundację na rzecz Użytkownika dokumentowane jest paragonami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Użytkownicy w celu otrzymania paragonu powinni wypełnić odpowiedni formularz, korzystając z odnośnika „Wystaw paragon” dostępnego po zalogowaniu na Konto. Paragony wystawione w danym miesiącu obejmują należności za ten miesiąc.
20. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych zapisanych na Koncie niezbędnych do wystawienia przez Fundację paragonu, niezwłocznie po każdej zmianie.
21. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi paragonów jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na udostępnianie paragonów w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
22. Fundacja na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie udostępnia Użytkownikowi paragony w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność paragonów, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf oraz udostępnienie ich Użytkownikowi umożliwiając ich pobranie przez Użytkownika. Użytkownik otrzymujący paragony udostępniane w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania we własnym zakresie.
23. Zbiórki lub treści objęte usługą promowania i reklamy niezgodne z prawem lub postanowieniami Regulaminu, w szczególności: o charakterze spamu, uznane za obraźliwe, zawierające treści lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, treści, które mogą być interpretowane jako promowanie czynności seksualnych lub erotycznych w zamian za pieniądze, treści będące próbą oszustwa, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata nie będzie zwracana na Rachunek Użytkownika. W przypadku gdy treść objęta usługą promowania i reklamy lub Zbiórka zostanie usunięta po jej zamieszczeniu na Platformie, Użytkownik zostanie obciążony obowiązkiem zapłaty za świadczenia spełnione do chwili usunięcia treści lub Zbiórki z Platformy.
24. Tabela Prowizji Operatorów Płatności zawiera listę dostępnych Operatorów Płatności oraz wysokość pobieranych przez nich opłat i/lub prowizji. Użytkownik ma możliwość wyboru Operatora Płatności i sposobu płatności, przy czym jest związany stawką i warunkami działania wybranego Operatora Płatności.
25. Korzystanie z płatności na Platformie wymaga akceptacji Ogólnych Warunków Korzystania z usługi wybranego Operatora Płatności dostępnych na stronie: https://agappe.tawk.help/article/operatorzy-płatności

A. Płatności w ramach usługi Zbiórka

1. Wspierający zawierając umowę z Organizatorem oraz potwierdzając na Platformie udzielenie Wsparcia zobowiązuje się do Wsparcia Organizatora poprzez jednorazowe pobranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej, przelewem lub z portfela Bitcoin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości Wsparcia.
2. Po kliknięciu w ikonę udziel Wsparcia i wskazaniu kwoty Wsparcia, Wspierającemu zostaje wyświetlone podsumowanie Wsparcia, po czym zostaje przekierowany automatycznie na wybraną przez siebie stronę płatności, w celu dokończenia procedury.
3. Otrzymane Wsparcie gromadzone jest w Portfelu Użytkownika i może zostać wypłacone na Rachunek Użytkownika na jego żądanie, lecz nie wcześniej niż z chwilą zakończenia Zbiórki. Wypłaty mogą być obciążone dodatkowymi opłatami zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji lub tabelą prowizji operatorów płatności.
4. Wynagrodzenie Fundacji oraz operatora płatności za usługi stanowią:
a) pobierana od Organizatora prowizja w wysokości 6 % + podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu realizacji ww. usług wsparcia przekazanego każdorazowo na rzecz Organizatora przez Wspierającego (wynagrodzenie Fundacji);
b) pobierana od Wspierającego prowizja w wysokości 6 % + podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu realizacji ww. usług wsparcia przekazanego każdorazowo na rzecz Organizatora przez Wspierającego (wynagrodzenie Fundacji);
c) kwota pobrana przez Operatora Płatności, w wysokości ustalonej przez danego Operatora Płatności, zgodnie z tabelą prowizji Operatorów Płatności (wynagrodzenie Operatora Płatności).
5. Organizator wyraża zgodę na pobranie przez Fundację oraz operatora płatności kwot, o których mowa w ust. 4 powyżej, ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Organizatora przez Wspierającego zgromadzonych w Portfelu Użytkownika.

XII. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik posiada prawa własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie lub znaki towarowe) do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na Platformie w ramach wszystkich funkcjonalności, z których korzysta. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Użytkownika praw do jego własnych treści. Użytkownik może udostępniać swoje treści dowolnej osobie i w dowolnym momencie.
2. W przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej na Platformie, Użytkownik udziela Fundacji licencji niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Licencja wygasa w momencie usunięcia treści Użytkownika z Platformy.
3. Użytkownik może usunąć poszczególne elementy treści lub wszystkie treści jednocześnie, usuwając Konto.
4. Po usunięciu treści nie będą już widoczne dla innych Użytkowników, jednakże mogą one nadal być obecne w innym miejscu na Platformie, w przypadku gdy:
a) niemożliwe jest ich natychmiastowe usunięcie z powodu ograniczeń technicznych;
b) treści Użytkownika zostały wykorzystane przez inne osoby zgodnie z licencją i osoby te ich nie usunęły:
c) natychmiastowe usunięcie treści ograniczyłoby możliwość:
• zbadania i stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem lub naruszenia Regulaminu;
• wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak zachowanie dowodów; lub
• wykonania żądania organu sądowego lub administracyjnego, organu ścigania lub administracji publicznej;
w którym to przypadku treści zostaną zachowane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, do których zostały zachowane (dokładny czas trwania będzie określany indywidualnie). W każdym z powyższych przypadków licencja będzie obowiązywała do momentu całkowitego usunięcia treści.
5. Nazwa Platformy, kod strony, zasady działania, logo, wygląd graficzny, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
6. Platforma zawiera chronione prawem znaki towarowe oraz inne dobra będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w szczególności na podstawie przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
7. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika na Platformie materiałów bądź treści podlegających ochronie jako przedmiot prawa autorskiego Użytkownik udziela Fundacji bezpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji (licencja) na wykorzystanie ich w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Platformy, jak również, w celach marketingu i promocji działalności Platformy - poprzez publiczne udostępnianie ww. treści i materiałów na Platformie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
8. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na Platformie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Korzystanie i rozporządzanie treściami i materiałami wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody osoby uprawnionej.
9. W przypadku zgłoszenia przez Osobę Trzecią lub innego Użytkownika jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Fundacji z tytułu naruszenia praw tej osoby w wyniku działania Użytkownika, w tym praw własności intelektualnej do zamieszczonych na Platformie materiałów bądź treści, Użytkownik, którego dotyczy zgłoszenie zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Fundacji przed takimi roszczeniami. W szczególności Użytkownik ten zobowiązuje się wstąpić w miejsce Fundacji, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Fundacji do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Fundacji, a także zobowiązuje się zrekompensować Fundacji wszelkie koszty, jakie Fundacja ponosi, w szczególności koszty pomocy prawnej oraz koszty, jakie będzie zobowiązany zapłacić Osobie Trzeciej lub innemu Użytkownikowi w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie przedmiotu prawa własności intelektualnej - na podstawie wyroku sądowego lub ugody stron postępowania sądowego zawartej z udziałem tego Użytkownika.
10. Użytkownik zamieszczający na Platformie treści, materiały, własny wizerunek, dane osobowe oraz login wyraża zgodę na wgląd w te materiały i dane przez innych Użytkowników, oraz Platformę, w tym na udostępnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
11. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa osobiste i tytuły związane z treściami i materiałami. Użytkownik zachowuje również prawo do wykorzystania, powielania i dystrybucji treści i materiałów we własnym zakresie.
12. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści na Platformie oświadcza i gwarantuje, że posiada niezbędne prawa do takiego posłużenia się tymi treściami, w tym udzielenia Fundacji licencji, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik oświadcza, że posłużenie się przez niego treściami w ramach Platformy, w tym udzielenie licencji, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
13. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku posługiwania się jakimikolwiek wizerunkami osób trzecich w ramach Platformy lub w związku z Platformą uzyskał stosowne zgody tych osób na takie rozporządzanie ich wizerunkiem, a także poinformował je o umieszczeniu ich wizerunków na Platformie przed dokonaniem takiego umieszczenia.
14. W przypadku umieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści Na Platformie, których wykorzystanie wymaga uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz osoby trzeciej – Użytkownik zobowiązuje się uiścić te opłaty przed umieszczeniem treści.
15. W przypadku wystąpienia przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę z roszczeniami dotyczącymi treści umieszczonych na Platformie przez Użytkownika, w szczególności w przypadku wniesienia zawiadomienia o możliwym naruszeniu przez te treści jakichkolwiek praw – Platforma uprawniona jest w szczególności do zablokowania dostępu do tych treści do czasu wyjaśnienia sprawy.
16. Platforma ma prawo zamieszczać na Platformie treści reklamowe, które stanowią integralną część Platformy.

XIII. KULTURA PLATFORMY

1. Użytkownicy korzystając z Platformy mają prawo wyrażania siebie i udostępniania treści, które są dla nich ważne, jednakże w taki sposób, aby treści te nie naruszały bezpieczeństwa i dobrostanu innych osób czy integralności społeczności.
2. Platforma ODNOWA.ORG założona jest i utrzymywana przez Fundację Nowa Pięćdziesiątnica, której celem jest służenie wspólnotom wewnątrz Kościoła Katolickiego. Platforma ODNOWA.ORG to projekt skierowany do osób wierzących w Polsce i za granicą, która ma być miejscem wzajemnej życzliwości, miłości, dzielenia się wiarą katolicką. Dlatego też niedozwolone jest umieszczanie na Platformie treści dyskryminujących Kościół Katolicki, treści, które mogą zostać uznane za upokarzające, obrażające, poniżające lub rozpowszechniające nieprawdziwe informacje dotyczące Kościoła Katolickiego, treści nawołujących do nienawiści wobec Kościoła Katolickiego, treści obejmujących fałszywe objawienia niezatwierdzone przez Kościół Katolicki, treści o znamionach okultyzmu, parapsychologii czy też treści stojących w opozycji do nauczania Kościoła Katolickiego.
3. Użytkownik nie może wykorzystywać Platformy do wykonywania czynności ani udostępniania treści, które:
a) naruszają niniejszy Regulamin;
b) są niezgodne z prawem, wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub oszukańcze;
c) naruszają prawa innej osoby, w tym jej prawa własności intelektualnej.
4. Użytkownik nie może wysyłać wirusów czy złośliwego kodu ani podejmować działań, które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Platformy.
5. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani gromadzić danych z Platformy sposobem zautomatyzowanym ani próbować uzyskiwać dostęp do danych, do których nie pozyskał zgody na dostęp.
6. Ponadto, w ramach Platformy niedozwolone jest:
a) korzystanie z Platformy w sposób naruszający, bądź mogący prowadzić do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz Regulaminu,
b) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę Platformy, Użytkownika lub Osób Trzecich, mających na celu zakłócenie normalnego funkcjonowania Platformy, w szczególności niszczenie, zmianę, usuwanie, utrudnianie dostępu do Konta;
c) zamieszczanie treści, które mogą zostać uznane za upokarzające, obrażające, poniżające, wulgarne, erotyczne oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, lub jakichkolwiek innych treści, które mogą wprowadzać Użytkowników w błąd,
d) umieszczanie materiałów lub treści, które szerzą propagandę lub ideologie uznane w Polsce za niekonstytucyjne,
e) wykorzystywanie Serwisu do rozsyłania niezamówionych informacji reklamowych lub marketingowych (spam),
f) naruszenie praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Fundacji, Użytkownikom lub Osobom Trzecim lub publikowanie jakichkolwiek treści, które mogą takie prawa naruszać,
g) podawanie lub podszywanie się pod innego Użytkownika,
h) zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem, gdy jest to dozwolone Regulaminem bądź przepisami prawa,
i) kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie treści Platformy, w części bądź całości, bez uzyskania uprzedniej zgody Fundacji,
j) automatyczne pobieranie informacji z Platformy, np. za pomocą skryptów.
7. Platforma, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Platformy, lub podejrzenia naruszenia przepisów prawa bądź zasad współżycia społecznego, może usunąć lub zablokować konto Użytkownika czy też zablokować mu możliwość korzystania z funkcjonalności Platformy, jak również możliwość korzystania ze środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika.
8. Platforma zastrzega sobie prawo do rutynowej kontroli zawartości każdego Konta Użytkownika w zakresie przestrzegania przez niego zasad Regulaminu, w szczególności czy nie zachodzą przesłanki przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
9. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści lub materiałów na Platformie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu Platformy, a Platforma nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy.
10. Każda osoba korzystająca z Platformy ma możliwość zgłoszenia treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności Platformy, za pośrednictwem funkcjonalności “zgłoś post” dostępnej w ramach wszystkich funkcjonalności Platformy („Zgłoszenie nadużycia”). Zgłoszenie nadużycia przekazywane jest automatycznie do moderatorów, którzy weryfikują zgłoszone nadużycie oraz ile razy nadużycie zostało zgłoszone. Użytkownik ma również możliwość Zgłoszenia nadużycia przy pomocy Komunikatora Agappe.
11. Na podstawie zgłoszenia nadużycia, Platforma może:
a) niezwłocznie zablokować daną treść. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z Platformy ani w panelu Konta danego Użytkownika;
b) podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
c) poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, autora danej treści w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie, wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.
12. Wyrażane przez Użytkowników w ramach funkcjonalności Platformy opinie nie mogą naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności nie mogą zawierać:
a) wulgaryzmów, treści obscenicznych i pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
b) treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym,
c) danych Użytkowników lub innych osób fizycznych, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, numeru konta bankowego,
d) treści naruszających prawa podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej, dobre obyczaje, dobra osobiste, w tym dobre imię, renomę innych Użytkowników lub osób trzecich,
e) treści stanowiących wynik porozumienia z innymi Użytkownikami lub osobami trzecimi w celu wzajemnego oddziaływania na ocenę lub opinię,
f) treści nieprawdziwych, zniesławiających lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.

XIV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Fundacja nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Platformy i nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów z przyczyn leżących po stronie Użytkowników.
2. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Platformy ponoszą wyłącznie Strony umowy. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treść oświadczeń Użytkowników w ramach zawieranej umowy, jak również nie odpowiada za jej wykonanie, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie. Użytkownicy oświadczają, że posiadają świadomość, że Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników określone w zawieranych umowach.
3. Użytkownicy w ramach umów zawartych za pośrednictwem Platformy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za skutki prawne, w tym zawartych umów zgodnie z odrębnymi przepisami prawa polskiego.
4. Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podatkowe zawartych umów.
5. Fundacja nie jest odpowiedzialna za:
a) konsekwencje niezastosowania się Użytkowników do informacji o skutkach przepisów prawa, w tym prawa podatkowego dla umów zawieranych za pośrednictwem Platformy;
b) przekazywanie pomiędzy Użytkownikami, bez pośrednictwa Platformy danych osobowych lub informacji innych niż wymagane do rejestracji i korzystania z funkcjonalności Platformy zgodnie z Regulaminem, w szczególności za dalsze przetwarzanie danych;
c) prawdziwość informacji i danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji na Platformie, jeśli podanie tych danych nie jest bezwzględnie wymagane przy rejestracji;
d) skutki działań lub zaniechań osób trzecich.
6. Operator Płatności jest podmiotem odpowiedzialnym wyłącznie za prawidłową realizację płatności, wynikających z umów zawieranych Użytkownikami (obsługa płatności).
7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika – w szczególności Sprzedającego lub Organizatora - zobowiązań względem Kupujących lub Wspierających z tytułu zawartych umów, w szczególności nieudostępnienie lub udostępnienie towarów lub usług wadliwych lub niezgodnych z umową, stanowi naruszenie postanowień Regulaminu i skutkuje zastosowaniem przez Platformę środków przewidzianych w Regulaminie, w tym usunięciem Konta Użytkownika. Ponadto, w takim przypadku Użytkownik zobowiązany będzie do (i) zwrotu na rzecz Użytkownika kwoty odpowiadającej pełnej wartości nieudostępnionego lub nienależycie udostępnionego towaru lub świadczenia.
8. Platforma, ze względów bezpieczeństwa lub konieczności przeprowadzenia prac technicznych, aktualizacji lub modernizacji Platformy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Platformy, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub awarii. W związku z powyższym Platforma nie gwarantuje stałej dostępności Platformy, w tym dostępności Użytkownika do jego Konta na Platformie.

XV. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje dotyczące działania Platformy, w szczególności związane ze świadczonymi przez Platformę usługami. Reklamacja może zostać złożona w następujący sposób:
a) pisemnie poprzez przesłanie reklamacji na adres: Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica, ul. Gospodarcza 7, 20-213 Lublin,
b) telefonicznie pod numerem: +48 729 973 897 lub +48 729 992 049,
c) drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
d) drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem: https://agappe.tawk.help .
2. Reklamacje dotyczące usług oferowanych przez Platformę ODNOWA.ORG wymagają prawidłowej identyfikacji oraz autoryzacji Użytkownika.
3. Reklamacja powinna przedstawiać zwięzły opis zgłaszanych uwag oraz nieprawidłowości oraz wskazanie danych Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania lub adresem e-mail), chyba że Użytkownik złożył reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego.
4. Fundacja pośredniczy oraz wspiera Użytkownika zgłaszającego reklamację dotyczącą nieprawidłowości wynikających z realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami. W tym celu Fundacja może żądać od Użytkownika, wobec którego została zgłoszona reklamacja wyjaśnień oraz w przypadku zasadności reklamacji wyznaczyć termin do wykonania zobowiązania zgodnie z zawartą pomiędzy Użytkownikami umową.
5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Fundacja przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Fundacja jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Platforma poinformuje Użytkownika wraz z podaniem terminu rozpatrzenia reklamacji.
7. Skorzystanie z trybu reklamacyjnego określonego Regulaminem nie pozbawia Użytkownika możliwości realizowania praw określonych przepisami prawa.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując rejestracji na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Klauzulą Informacyjną oraz Polityką Ochrony Prywatności Platformy ODNOWA.ORG, oraz RODO, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
2. W momencie rejestracji na Platformie Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane osobowe zostały utrwalone i gromadzone przez Fundację, która jest równocześnie administratorem danych osobowych pozyskanych, przetwarzanych i gromadzonych w związku z procesem rejestracji Użytkowników, jak również w związku z korzystaniem z usług Platformy. Warunkiem rejestracji na Platformie oraz warunkiem korzystania z usług Platformy jest podanie wymaganych danych osobowych przez Użytkownika.
3. fundacja wyjaśnia oraz informuje, że dane osobowe są wykorzystywane tylko w celach związanych z rejestracją Użytkowników na Platformie oraz w celu zapewnienia możliwości korzystania z usług oferowanych przez Platformę, a Użytkownik wyraża na to zgodę.
4. Każdy Użytkownik jest uprawniony do weryfikacji swoich danych osobowych, ich sprawdzenia oraz zobowiązany jest do ich aktualizacji jeżeli wcześniej podane dane uległy modyfikacji.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Platformy i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Platformy ODNOWA.ORG.
2. Platforma zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu możliwa jest z następujących przyczyn:
1) wydanie przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej obowiązek zmiany Regulaminu lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany;
2) zmianę przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez Platformę, skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
3) konieczność poprawy przez Platformę poziomu bezpieczeństwa Użytkownika lub poziomu ochrony jego danych osobowych;
4) ulepszenie funkcjonalności oferowanych w ramach Platformy, wprowadzenia nowej funkcjonalności lub rezygnacji z niektórych funkcjonalności w ramach wykonywania usług;
5) zmiany technologiczne;
6) rozszerzenie zakresu usług Platformy o nowe cechy tych usług lub o nowe usługi;
7) zmiany redakcyjne.
3. O zmianie Regulaminu Platforma poinformuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na Koncie Użytkownika komunikatu w tle/push o zmianie Regulaminu, wskazującego link do strony, na której znajduje się zmieniony Regulamin oraz za pośrednictwem poczty e-mail. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia dokonania zmian, nie wcześniej jednak jak od dnia opublikowania zmian na Platformie i przesłania zmian w formie elektronicznej Użytkownikowi.
4. Zmiany Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeśli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu przeciwko zmianie. Zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z upływem dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
5. Wszelkie pytania, opinie, wnioski dotyczące funkcjonowania Platformy Użytkownik powinien kierować na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym w zakresie świadczenia przez Platformę Usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
7. Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
8. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
9. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
10. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumenta jak również ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;
Załącznik nr 2 – Polityka Prywatności.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Platformy ODNOWA.ORG (przeglądaj w pdf)POLITYKA PRYWATNOŚCI
 STRONY ODNOWA.ORG

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu Świadczenia Usług ODNOWA.ORG. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności, w szczególności w zakresie świadczonych usług lub zmian Polityki Prywatności zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług .

DEFINICJE

1.1.    Administrator  Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica w Lublinie (20-213 Lublin) przy ul. Gospodarczej 7, będąca właścicielem i operatorem Platformy ODNOWA.ORG.

1.2.    Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka identyfikatorów takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny itp. lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3.    Polityka – niniejsza Polityka Prywatności .

1.4.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

1.5.    Platforma ODNOWA.ORG / Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem ODNOWA.ORG.

1.6.    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.      ADMINISTRATOR

Fundacja Nowa Pięćdziesiątnica w Lublinie, 20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 7, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728165, REGON: 380019960, NIP: 7123368540.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług oraz funkcjonalności, a także informacje o aktywności Użytkownika na Platformie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Platformy przez Użytkownika.

3.      CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH NA PLATFORMIE

KORZYSTANIE Z

3.1.    Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Platformy (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające Konta na Platformir) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1.      w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Platformie, udostępniania ofert innych sprzedawców w ramach funkcjonalności Sklep, udostępniania informacji o wydarzeniach w ramach funkcjonalności Wydarzenia, udostępniania formularzy kontaktowych, funkcjonalności social media, publikacji ofert i ogłoszeń i in., zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2.      w celu obsługi reklamacji oraz zgłaszania naruszeń przez Użytkowników - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3.      w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.4.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.5.      w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

Aktywność Użytkownika na Platformie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje są przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, w szczególności dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

REJESTRACJA NA PLATFORMIE ODNOWA.ORG

3.2.    Osoby, które dokonują rejestracji na Platformie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi Konta (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, login, adres) oznaczonych „*” które jest obowiązkowe. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności takich jak Zbiórka, Usługi Promowania i Reklamy mogą wymagać dodatkowych danych niezbędnych do korzystania z tych funkcjonalności (firmę, formę organizacyjną prowadzenia działalności gospodarczej, adres siedziby, numer Identyfikacji Podatkowej, numer KRS (lub inny numer rejestrowy), numer Rachunku Użytkownika oznaczonych „*” które jest obowiązkowe. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności.

3.3.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1.      w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta lub funkcjonalności na Platformie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.3.2.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Platformie i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3.3.3.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.3.4.     w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców, korzystających z funkcjonalności Sklep – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”;

3.3.5.      w celach Zbiórek (dokonywania i przyjmowania wpłat za pośrednictwem Platformy) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowiązek prawny zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności wynikający z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.

3.4.    Jeżeli Użytkownik umieszcza na Platformie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.5.    Osoby niepełnoletnie mogą dokonać rejestracji na Platformie tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody przedstawiciela ustawowego.

 

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEP

3.6.    Korzystanie z funkcjonalności Sklep (zamawianie biletów na wydarzenia a także zakup towaru lub usługi) przez Użytkownika Platformy wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych przez Sprzedawcę jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Złożenie zamówienia przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Sklep powoduje, że dane osobowe Użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia będą udostępnione Sprzedawcy, w celu wykonania umowy.

3.7.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.7.1.      w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.7.2.      w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.7.3.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na Platformie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.7.4.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.7.5.      w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z oferowanych produktów i usług. 

 

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.8.    Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.9.    Dane osobowe są przetwarzane:

3.9.1.      w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.9.2.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Platformy w celu doskonalenia jej funkcjonalności.

3.9.3.      w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkownika z oferowanych produktów i usług. 

 

NEWSLETTER

3.10.  Administrator zapewnia możliwość zapisania się do usługi newsletter w celu otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowych dotyczących produktów i usług oraz działalności Platformy, Partnerów Platformy oraz Użytkowników Platformy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. Podanie danych wskazanych przy zapisaniu się jest dobrowolne ale niezbędne do jego wysyłki powiadomień.

3.11. Dane osobowe są przetwarzane:

3.11.1.   w celu identyfikacji Użytkownika i wysłania spersonalizowanych powiadomień na podany przez niego adres – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.11.2.   w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk aktywności Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

3.11.3.   w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Użytkowników z oferowanych produktów i usług. 

3.11.4.   w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach powiadomień – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

SYSTEM KOMENTARZY, FORUM, KOMUNIKATOR AGAPPE

3.12.  Administrator umożliwia możliwość bezpośredniego kontaktu Użytkownikowi z innymi Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności forum i rozmów typu chat, Komunikatora Agappe oraz możliwość interakcji i nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami, stosownie do Regulaminu Świadczenia Usług. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

3.13. Dane osobowe są przetwarzane:

3.13.1.   w celu identyfikacji Użytkownika i skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.13.2.   w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk aktywności Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.13.3.   w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.        MARKETING

4.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

4.1.1.      wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

4.1.2.      wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

4.1.3.      kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4.1.4.      wyróżnieniu Konta Użytkownika, umożliwieniu Użytkownikowi zapoznania się z tym, kto odwiedził jego profil, umożliwienie Użytkownikowi pokazania lub ukrycia ostatnio widzianych; umożliwieniu posługiwania się Zweryfikowaną Odznaką, promocji postów, promocji profilu Użytkownika;

4.1.5.      prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

4.2.    W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

 

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.3.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.4.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

4.5.    Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.6.    Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5.        USŁUGI PREMIUM

5.1.    Zgodnie z zasadami świadczenia usług w ramach funkcjonalności Usługi promowania i reklamy (Usługi Premium) Użytkownik ma możliwość wyróżnienia Konta Użytkownika oraz otrzymania dostępu do usług premium (artykułów i filmów)..

5.2.    W związku z zawarciem umowy o korzystanie z Usług Premium, dane osobowe przetwarzane są:

5.2.1.      w celu świadczenia Usług Premium, w tym zapewnienia  funkcjonalności, przywilejów, świadczeń   i komunikacji związanych z Usługami Premium. Przetwarzanie takie jest niezbędne dla wykonania umowy, jaką zawierasz z Fundacją przystępując do korzystania z Usług Premium (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

5.2.2.      w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w ramach Usług Premium, w celu ich doskonalenia i rozwijania;

5.2.3.      w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5.2.4.      w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny oraz wysyłanie na adres e-maili komunikacji z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z oferowanych produktów i usług. 

5.3.    Przy zawieraniu umowy o korzystanie z Usług Premium podanie danych oznaczonych „*” jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy (obowiązek umowny).

5.4.    Dane osobowe  będą przechowywane na czas trwania umowy o korzystanie z Usług Premium. Po zakończeniu umowy, administrator będzie przechowywać dane Użytkownika w niezbędnym zakresie do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z korzyściami uzyskanymi w ramach korzystania z Usług Premium.

6.        PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

6.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook,Twitter, Google, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Konta, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

7.        APLIKACJE MOBILNE

7.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w ramach Platformy, a także usług dodatkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dane Użytkowników są przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z aplikacji mobilnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

7.2.    za pomocą aplikacji mobilnej Użytkownik może w szczególności: przeglądać treści zamieszczone na Platformie, uzyskiwać dostęp do swojego Konta na Platformie, składać zamówienia i dokonywać za nie płatności, zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w aplikacji mobilnej oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w aplikacji mobilnej, dokonywać wpłat na wybrany Projekt w ramach funkcjonalności Zbiórka, korzystać z Komunikatora Agappe. Administrator informuje, że ze względu na ograniczenia techniczne aplikacja mobilna nie zapewnia możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności, jakie są dostępne poprzez Platformę.

8.        PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

8.1.    Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Platformę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika na Platformie i dokonywanych przez niego czynności.

COOKIES „SERWISOWE”

8.2.    Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

8.2.1.      pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

8.2.2.      uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

8.2.3.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

8.2.4.      sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

8.2.5.      trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);

8.2.6.      pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Platformy przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Platformy). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES „MARKETINGOWE”

8.3.    Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

9.        INNE CELE

 

9.1.    Administrator  przetwarza niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika (np. imię i nazwisko, adres IP), jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania są odpowiednie przepisy prawa (art.6 ust.1 lit. c RODO  w tym: przepisy prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego m.in. podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną.

9.2.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

9.3.    Cele drugorzędne. Poza wskazanymi powyżej, możemy przetwarzać dane dla następujących celów drugorzędnych:

a. przeniesienie danych do archiwum,

b. audyty lub postępowania wyjaśniające,

c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,

d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe.

 

10.     OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

10.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10.3. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 90 dni od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

11.     UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

11.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

11.1.1.   Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

11.1.2.   Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

11.1.3.   Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

11.1.4.   Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

11.1.5.   Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

11.1.6.   Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

11.1.7.   Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

11.1.8.   Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności wyrazić sprzeciw wobec wysyłania na adres e-maili komunikacji z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

11.1.9.   Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

11.1.10.      Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

11.1.11.      Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

11.2.1.   w formie pisemnej na adres: Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica w Lublinie, 20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 7;

11.2.2.   drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

11.3.1.   z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

11.3.2.   jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

11.3.3.   jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

11.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

11.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

11.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

12.     ODBIORCY DANYCH

12.1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem oraz partnerom handlowym. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, w ramach funkcjonalności Sklep, dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

12.2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

12.3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12.4. Jeśli zdecydujesz się na udzielenie wsparcia finansowego w ramach funkcjonalności Zbiórka, Twoje dane, takie jak nazwa Użytkownika, imię i nazwisko zostaną opublikowanie na Platformie po przekazaniu Wsparcia. W przypadku, gdy w ramach Zbiórki Organizator zaoferuje Świadczenia dla Wspierających, uzyska on dostęp do Twoich danych niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wobec Ciebie, określonych przez niego w ramach swojego profilu (np. adres e-mail, adres korespondencyjny).

13.     PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

13.1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

13.1.1.   współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

13.1.2.   stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

13.1.3.   stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

13.2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

14.     BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

14.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

15.     DANE KONTAKTOWE

15.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: 20-213 Lublin, ul. Gospodarcza 7.

15.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

16.     ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

16.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

16.2. Zmiana Polityki stanowić będzie zmianę Regulaminu Świadczenia Usług , co oznacza, że dla korzystania z usług Platformy konieczna będzie akceptacja tych zmian poprzez akceptację zmian Regulaminu Świadczenia Usług , a do zmian stosuje się tryb i zasady wskazane w Regulaminie Świadczenia Usług .