Jak przygotowujemy się do prowadzenia REO?

Liderzy i Animatorzy
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times

Zawsze rozpoczynamy od modlitwy, prosząc Ducha Świętego o namaszczenie do danej posługi i o wszelkie dary potrzebne do wypełnienia powierzonego nam zadania jak najlepiej. Kluczowe jest trwanie w łasce uświęcającej każdej osoby należącej do ekipy, ponieważ tylko wtedy jesteśmy wrażliwi na Boże natchnienia i mamy szansę zachować jedność w zespole posługujących. Bardzo ważna jest dobra komunikacja w ekipie, otwartość na wszelkie uwagi, a dotyczy to szczególnie etapu przygotowań. Cały zespół prowadzący REO powinien przeanalizować oba podręczniki. Następnie, podczas dzielenia się refleksjami na temat zawartych w nich treści, spisać natchnienia i uwagi, które się wam nasuwają, pomysły, co zrobić i jak coś przygotować itd. Potrzeba czasu na omówienie, przemyślenie i przemodlenie wszystkiego, aby odpowiednio wcześnie wykonać pewne czynności organizacyjne (tabele z tematami spotkań i podziałem pracy, plany głoszenia, listy potrzebnych pomocy multimedialnych itd.) Chodzi o to, żeby zrobić to na początku, aby potem nic nie odrywało uwagi ekipy od tego, co najważniejsze, czyli od kontaktu z uczestnikami). Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ.

Najlepiej zacząć od szukania odpowiedzi na poniższe pytania:

A. Czy robimy zapisy na REO, czyli listę uczestników? (Czemu ona ma służyć? Jakie dane są nam potrzebne i do czego? Kto będzie czuwać nad jej aktualizacją?)

B. Ile tygodni będą trwały REO? (Czy planujemy wyjazd w weekend? Czy na zakończenie będzie świętowanie z agapą i świadectwami? Jak rozpoczynamy REO – robimy dodatkowe spotkanie wstępne, czy od razu z katechezą? Jak korzystamy z podręcznika dla uczestnika: Słowo do rozważania w domu poprzedza nauczanie czy je utrwala?) JAK PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO PROWADZENIA REO?

C. Jak ma wyglądać pojedyncze spotkanie? (Ile czasu trwa całość: ramy godzinowe (od – do), a ile zajmą poszczególne części stałe: modlitwa, katecheza, grupki, itd.? Można przygotować plan ramowy każdego spotkania, co pozwoli
wpisać elementy zmienne: celebracje, modlitwy itd.)

A. Lista uczestników


Praktyka pokazuje, że warto w ramach ogłoszeń zachęcać wszystkich do zapisania się na listę uczestników. Już podczas samych przygotowań ma znaczenie to, czy będzie to posługa dla grupy mniejszej: liczącej 15 – 20 osób, średniej: 30 – 60 osób, dużej: 70 – 100 osób czy jeszcze większej. Ma to wpływ na: wielkość i skład ekipy prowadzącej REO, miejsce (pomieszczenie odpowiedniej wielkości dla całej wspólnoty i na czas dzielenia się w małych grupach), organizację: nagłośnienie i media, zakup podręczników itd.

Lista uczestników potrzebna jest także do:
ustalenia składu małych grup (Imię i nazwisko i ew. wiek)
możliwości kontaktu w nagłych wypadkach (telefon, mail) Np.: gdy trzeba powiadomić o nagłej zmianie miejsca /pory spotkania.

Wiele zależy, od tego, dla kogo prowadzone są rekolekcje i kto je prowadzi.

Mamy różne doświadczenia z tym związane. Jedno z nich, to REO, które lubelskie wspólnoty Odnowy prowadzą w ramach przygotowania osób dorosłych do sakramentu bierzmowania, przy Katedrze Lubelskiej. Tutaj wszystko jest jasne, ściśle określone przez Księdza, który jest za to odpowiedzialny. REO trwa 6-7 tygodni. Grupy nie są duże, zwykle liczą od 25 do 45 osób. Kandydaci zgłaszają się na pierwsze spotkanie i podają swoje dane. Lista uczestników jest konieczna, ponieważ muszą oni dostarczyć konkretne dokumenty (min. akt chrztu) i jest stała, zamknięta, a osoby, które chcą dołączyć czekają na następne REO – odbywa się ono cyklicznie, co miesiąc lub co dwa miesiące. Uczestnicy wiedzą, że lista obecności jest sprawdzana na każdym spotkaniu (robią to animatorzy w swoich grupach) i można zostać z niej skreślonym, jeżeli opuści się jakieś spotkanie (bez względu na przyczynę). Zwykle osoba nieobecna na 1-2 spotkaniach musi powtórzyć całe REO z inną grupą – takie są wymogi (minimum) przygotowania do sakramentu. Zdarza się, że ekipa organizuje dodatkowe spotkanie uzupełniające, ale to już zależy od rozeznania sytuacji i możliwości posługujących.

B. Plan ramowy całych rekolekcji


Plan całych rekolekcji, czyli wszystkich spotkań powinien być ustalany i omawiany w ekipie jak najwcześniej, aby KAŻDY członek ekipy mógł potem przygotować te elementy, za które odpowiada.
Pierwsze i najważniejsze pytanie, na które ekipa prowadząca REO szuka odpowiedzi, na wspólnej modlitwie rozeznającej, brzmi:

1. Ile tygodni będą trwały REO?
Możliwości jest wiele.
Najkrótsze REO trwa 7 tygodni. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, zwykle tego samego dnia tygodnia i o tej samej porze. To oznacza tylko 7 spotkań – każde jest okazją do przepływu Bożej łaski między nami. Ponieważ ilość czasu jest bardzo ograniczona trzeba go jak najlepiej wykorzystać, a to oznacza bardzo precyzyjne przygotowanie wszystkich elementów każdego spotkania.

REO 7 tygodniowe
Przykładowa TABELA, która zawiera plan i podział pracy (kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Kolumna 1.
Czas: data, dzień (lp., które spotkanie)
Kolumna 2.
Tematy spotkań
Kolumna 3.
Prowadzenie w katechezie (cel i treść katechezy, oraz wezwanie do kroku wiary)
Kolumna 4.
Modlitwa po katechezie (odpowiedź na wezwanie)
Kolumna 5. Świadectwo (do tematu katechezy)
i dzielenie w małej grupie
Po wspólnym opracowaniu i zapisaniu wszystkiego w formie tabeli, każdy animator otrzymuje swój egzemplarz planu ramowego, aby mógł wcześniej przygotować pomoce potrzebne do tej posługi, za którą odpowiada, a potem na bieżąco
aktualizować plan każdego spotkania we współpracy z innymi osobami z ekipy.

GŁOSZĄCY KATECHEZĘ najpierw skupia się
na celu i treści każdego tematu. (Na jednym spotkaniu może on zawierać jedną prawdę kerygmatu albo dwie - trzy, połączone w jedną katechezę.) Najważniejsze jest przesłanie oraz wezwanie
(Musi sprecyzować, do jakiego kroku wiary ma zachęcić słuchaczy).

Następnie
szuka odpowiedniej formy przekazu dobranej do możliwości słuchaczy. Korzystając z propozycji ekipy dobiera do niej prezentacje, teledyski, krótkie flmy, ilustracje, dynamiki, itp. Potem odnajduje w ekipie osobę, która może potwierdzić prawdę (głoszoną w tej katechezie) konkretnym świadectwem ze swego życia. Po wysłuchaniu świadectwa, ustala ze ŚWIADKIEM, kiedy będzie ono mówione (przed, w trakcie, czy po katechezie)

PROWADZĄCY DIAKONIĘ MUZYCZNĄ ustala (z głoszącym katechezę i odpowiedzialnymi za prowadzenie modlitw) wybór odpowiednich do danej 
modlitwy, pieśni. Jeżeli katecheza kończy się np.: wezwaniem do uznania swojej
grzeszności i prowadzący modlitwę zamierza (w odpowiedzi na to wezwanie) zachęcić słuchaczy do uczynienia tego słowami Psalmu 51 lub wspólną Koronką do Miłosierdzia Bożego, to
pieśni powinny być także tego typu modlitwą.

ANIMATORZY mają za zadanie prowadzenia osób (ze swojej grupki) ku głębszemu zrozumieniu prawdy objawionej w Słowie Bożym (rozważanym w danym tygodniu). Przygotowują się do tego przez czytanie katechez, KKK, lektury duchowej na temat, który jest przewidziany w planie. Modlą się o dary Ducha Świętego potrzebne wszystkim do tego by przyjąć z wiarą Boże Objawienie, oraz o inne łaski otwierające ich na doświadczenie Miłości Boga.

PROWADZĄCY całe spotkanie ustala ze wszystkimi dokładny przebieg spotkania (kto, co robi) i czas trwania każdej jego części.

C. Przebieg kolejnych spotkań

Jak ma wyglądać pojedyncze spotkanie? Przede wszystkim spisujemy stałe elementy spotkania (modlitwa, katecheza, grupki, itd.) i staramy się określić ile czasu potrzeba na każdą z tych części, aby potem sumując ustalić ile czasu trwa całość. Wtedy możemy w przybliżeniu zaznaczyć ramy godzinowe spotkania. Jednak każde spotkanie zawiera też elementy zmienne (celebracje, modlitwy itd.), dlatego najlepiej jest przygotować plan ramowy każdego spotkania.

PIERWSZE spotkanie (wstępne) 
Na pierwszym spotkaniu Lider lub Ksiądz powinien podać informacje dotyczące całego REO. ZAWSZE rozpoczynamy od ZNAKU KRZYŻA i MODLITWY. Można też wybrać jakiś stały symbol (świecę, ikonę, Biblię)

1. Modlitwę prowadzi Ksiądz (lub Lider)
Na następnych spotkaniach mogą prowadzić ją inne osoby wybrane ze względu na ich charyzmat, by służyły nim dla większego dobra uczestników. Modlitwa spontaniczna powinna być krótka, następnie wspólna modlitwa – znana, aby uczestnicy mogli się w nią włączyć np. „Ojcze nasz…” Po modlitwie, czyli powitaniu Boga czas na:

2. Powitanie uczestników
Ksiądz lub Lider serdecznie wita uczestników. Zachęca do pełnego udziału w REO, czyli do obecności na wszystkich spotkaniach, do włączania się we wspólną modlitwę, do wysłuchania katechez (zachęca do robienia sobie notatek), do czynnego udziału w małej grupie, do osobistej modlitwy w domu i rozważenia Słowa Bożego każdego dnia. Podaje ilość planowanych spotkań całego REO (według ustaleń dokonanych przez ekipę podczas przygotowania rekolekcji) oraz
jak długo będzie trwać spotkanie (godziny od – do) Później należy pamiętać, aby nie przekraczać tego czasu.

Ksiądz
lub Lider przedstawia zespół animatorów prowadzących rekolekcje:
ogólnie, że są członkami wspólnoty (jakiej?)
indywidualnie tylko z imienia (za chwilę animatorzy będą przedstawiać się
w grupie)
zapowiada pojawianie się gości, (jeżeli przewidziane jest głoszenie katechez
i świadectw przez osoby zaproszone)

3. Nauka pieśni
„Duchu Święty przyjdź!” (lub innej prostej pieśni) – Zaproszenie Ducha Świętego.
Modlitwa przed katechezą: prośba o namaszczenie dla głoszącego katechezę
i otwarcie naszych serc na głoszone słowo.

4. Katecheza wprowadzająca:
„Kim jestem? Jaki jest sens mojego życia?”

5. Uwielbienie Boga za dar życia i za wszystko, co otrzymaliśmy od Niego
(rozum, serce, wolną wolę i świat cały!)

6. Praca w małych grupach (ok. 30 - 40 minut):
A. Animator proponuje zapoznanie się, aby ludzie dobrze czuli się w tym gronie,
(Co robisz? Co Cię pasjonuje?)
B. Animator wyjaśnia, dlaczego codzienne rozważanie Słowa Bożego jest tak waż-
ne i uświadamia znaczenie modlitwy do Ducha Świętego przed rozważaniem.
Wręcza podręczniki i przegląda je z uczestnikami wyjaśniając „Jak korzystać
z podręcznika?” Wykonują ćwiczenie na przykładzie.

7. Modlitwa końcowa całej wspólnoty
Modlitwa prośby do Ducha Świętego o wierność codziennej modlitwie ze Słowem
Bożym i wytrwałość w poznawaniu Boga (udział we wszystkich spotkaniach REO).
Za bliskich i potrzebujących naszej pomocy. (znana Np., „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Chwała Ojcu”)

8. Błogosławieństwo.

NASTĘPNE spotkania
ZAWSZE rozpoczynamy spotkanie od ZNAKU KRZYŻA! (Można też zapalić świecę, lub wnieść Biblię, ale musi być wyraźny początek)

Prowadzący wita wszystkich serdecznie i podaje przebieg spotkania (jak najkrócej). Zwykle, gdy nie ma żadnej celebracji, kolejność jest następująca:
1.
Modlitwa do Ducha Świętego (pieśni to także modlitwa!) Potem prośba o: namaszczenie dla głoszącego oraz otwarcie naszych serc na głoszone słowo.

2.
Katecheza (prezentacji i dynamik nie zapowiadamy – są częścią katechezy)

3.
Modlitwa – odpowiedź na usłyszane słowo (dziękczynienie, uwielbienie, zawierzenie)

4.
Praca w małych grupach – dzielenie się owocami rozważania (przez ostatni tydzień) Słowa Bożego (podanego w podręczniku), odkryciami Bożej prawdy podczas szukania odpowiedzi na podane pytania, oraz tym, co poruszyło mnie podczas słuchania katechezy.

5.
Ogłoszenia dotyczą następnego spotkania, (co się zmieni: miejsce, czas, itp.) oraz przygotowania do niego (prośba, aby uczestnicy przygotowali się przez spowiedź lub coś przynieśli)

6.
Modlitwa końcowa i błogosławieństwo.

UWAGA
Podczas niektórych spotkań mają miejsce dłuższe wspólne modlitwy (Modlitwa Przebaczenia). Trzeba uwzględnić czas i sposób ich prowadzenia (gdzie, kiedy, kto, mówi wprowadzenie, prowadzi modlitwę). Gdy spotkanie ma w centrum celebrację, związaną z odnowieniem Przymierza Chrztu (– przyjęcie Jezusa, jako jedynego Zbawiciela i Pana) Wtedy trzeba bardzo dokładnie przygotować przebieg spotkania dzieląc się zadaniami, (kto, w którym momencie, co prowadzi, mówi, czyta, śpiewa, przynosi, podaje itd.)

D. Przygotowanie kolejnych spotkań


Na zebraniach PRZYGOTOWUJĄCYCH kolejne spotkanie:
modlimy się słuchając natchnień Ducha Świętego. Pytamy: „Jak mamy pomóc uczestnikom przyjąć prawdę i otworzyć się na łaskę zbawienia?”
omawiamy każdy temat korzystając z podręcznika dla uczestników. Wczuwając się w ich obawy, ograniczenia i opory słuchamy jak Bóg chce te przeszkody pokonać.

Nie chodzi o jakiekolwiek metody, lecz o wrażliwość na prowadzenie Ducha Świętego – Miłości twórczej, radosnej, ale też cierpliwej i współczującej. Oczywiście tu pojawią się nam pieśni, modlitwy, flmy, (teledyski, obrazy, dynamiki) i każdy posługujący podaje swoje natchnienia, ale jest to rozeznanie konsultacyjne. O tym, co ostatecznie zostanie przekazane uczestnikom na spotkaniu decydują osoby, które odpowiadają za konkretne posługi.

Oznacza to, że animator muzyczny wybierze odpowiednie pieśni, głoszący katechezę rozważy Słowo i dobierze do treści katechezy ilustrujące ją obrazy, flmy, pokazy itd. Prowadzący całe spotkanie dobiera modlitwy i dynamiki itd.,
Jeżeli ekipa na zebraniu przygotowującym ma jedność to wszystko układa się w harmonijną całość.

Na zebraniach
PODSUMOWUJĄCYCH każde spotkanie:
dzielimy się zauważonymi u uczestników postępami w otwieraniu się na łaskę poznania Prawdy i łaskę spotkania z drugim człowiekiem. Modlimy się dziękując Bogu za to, co uczynił (konkretnie) w nich i w nas.
dzielimy się też trudnościami. W modlitwie powierzamy je Jezusowi i słuchamy pytając:, „W jaki sposób można pomóc usunąć to, co blokuje daną osobę na Bożą łaskę?”

UWAGA: Tylko przed rozpoczęciem REO zebranie przygotowujące jest pierwsze. Później, gdy seminarium już trwa, łączymy te dwa zebrania (w jedno) i
wtedy pierwsze jest podsumowanie, a potem bezpośrednio przygotowanie następnego
spotkania.


więcej treści na ten i podbne tematy znajdziesz, po wykupieniu pakietu Seminarium Extra

Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.